Etická linka – Whistleblowing


Etická linka ÚSTARCH SAV, v.v.i. ako „whistleblowing” nástroj predstavuje pre zamestnancov účinný a dôveryhodný spôsob vyhľadávania pomoci a ohlasovania potenciálnych porušení v oblasti etiky a dodržiavania princípov a pravidiel v rámci pracovných vzťahov a vedeckého výskumu
(uvedených aj v Etickom kódexe SAV).
Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky a dodržiavania princípov a pravidiel, sa nebude uplatňovať žiadny postih.
Etická linka nie je určená na nahlasovanie podnetov k riešeniu problémov v rámci bežného chodu organizácie a k vyrovnávaniu si osobných účtov medzi zamestnancami.

Podnet je možné podať anonymne alebo neanonymne v uzavretej obálke s označením „Etická linka“ alebo „Whistleblowing“:
– poštou na adresu ÚSTARCH SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava;
– osobne na sekretariáte ústavu;
– osobne zodpovednej osobe menovanej v zmysle Smernice č. 6 o vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti;
– vhodením obálky s označením Etická linka/Whistleblowing do poštovej schránky umiestnenej na prízemí ústavu;
– elektronickou poštou zaslať na adresu usaretic@savba.sk