Ochrana osobných údajov


Pravidlá ochrany osobných údajov upravujúce spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou Ústav stavebníctva a architektúry SAV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plné znenie v dokumente PDF