5.1.7 – Applied mechanics

Guaranteed by Prof. Ing. Vladimír Sladek, DrSc.
email: usarvlad@savba.sk

Témy dizertačných prác:

Bezprvkové formulácie riešenia okrajových úloh v mechanike kontinua
Školiteľ a kontakt:   Vladimír Sládek, ÚSTARCH SAV
Vedný odbor:    Aplikovaná mechanika
Predpoklady:
Základy mechaniky kontinua a programovania (fortran, C), pozitívny vzťah k numerickým simuláciám.

Bezprvkové formulácie patria k najnovším trendom v oblasti výpočtovej mechaniky. Sú obzvlášť vhodné pre numerické simulácie v separovateľných prostrediach na rozdiel od štandardných diskretizačných metód využívajúcich kontinuálne elementy (FEM, BEM). Ich prednosti sú však vysoko oceniteľné aj v úlohách s voľnou hranicou, s veľkými deformáciami, a očakáva sa ich použiteľnosť pre multi-škálové modelovania prostredí v makro telesách so zohľadnením diskrétnej aj kontinuálnej škály.
Cieľom bude príspevok k rozvoju bezprkových formulácií hľadaním optimálnych aproximácií fyzikálnych polí s vyšetrovaním konvergencie, numerickej stability a efektívnosti navrhnutých výpočtových schém. Ďalším z cieľov je rozpracovanie metódy na vybrané triedy úloh mechaniky kontinua prípadne úloh inžinierskej mechaniky. Téma je súčasťou projektov VEGA, APVV a neformálnej spolupráce s University of Siegen (Germany), Shinshu University (Japan), University of California (Irvine).


Okrajové úlohy pre smart materiály

Školiteľ a kontakt:    Ján Sládek, ÚSTARCH SAV
Vedný odbor:          Aplikovaná mechanika
Predpoklady:
Základy mechaniky kontinua a programovania (fortran, C), pozitívny vzťah k numerickým simuláciám.

Cieľom bude navrhnuť nové efektívne výpočtové metódy na riešenie okrajových úloh pre piezoelektrické materialy. Téma je súčasťou projektov VEGA, APVV a neformálnej spolupráce s University of Siegen (Germany), Shinshu University (Japan), University of California (Irvine).