International Projects

International

PMS – Program metropolitných štúdií
Programa en Estudios Metropolitanos (Metropolitan Studies Programme)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Duration: 1.9.2014 –
SkyMeAPP – SkyMe APP
SkyMeAPP
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: SkyMeAPP je projekt podporený UNESCO a Museo de la Luz a je úzko prepojený s iniciatívou International Day of Light, 2018. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý umožní lepšie identifikovať zdroje svetelného znečistenia a predpovedať potenciálne dôsledky na mestské a mimomestské prostredia. Účelom je vyvinúť aplikáciu, na základe ktorej sa bude môcť aj široká verejnosť zapojiť do monitorovania rušivého svetla kdekoľvek na svete. Viac info na www.skymeapp.com/.
Project web page: http://www.skymeapp.com/
Duration: 8.11.2017 –
ISIDEL – Integrované riešenia pre denné a umelé osvetlenie
Integrated Solutions for daylighting and electric lighting
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Annotation: Osvetlenie sa podieľa zhruba 19% na celkovej spotrebe energie. Výskum v oblasti energeticky úsporného osvetlenia zahrňuje denné osvetlenie, umelé osvetlenie, reguláciu osvetlenia a nové technológie s ohľadom na potreby užívateľov stavieb. Trend výskumu v tejto oblasti je zameraný na integráciu denného osvetlenia, umelého osvetlenia a ich reguláciu v závislosti na dostupnosti svetla a požiadavkách na prevádzku budov.Hlavné oblasti riešenia projektu sú: – Fasády budov a technológie denného a umelého a osvetlenia s dôrazom na zrakové a mimozrakové potreby človeka a tiež diverzita a faktory medzinárodného trhu. Konzorcium bude riešiť oblasti úloh: – A. Očakávania užívateľa a požiadavky; – B. Integrácia a optimalizácia denného a umelého osvetlenia; – C. Podpora navrhovania pre odborníkov (nástroje, normy, smernice); – D. Laboratórne a prípadové štúdie sledovania hospodárnostiProjekt má nasledovné hlavné ciele: – zistenie väzby medzi požiadavkami užívateľov a spotrebou energie; – napodobňovanie denného osvetlenia; užívateľsky zamerané osvetlenie na systémy vysokej účinnosti; orientácia na trh a priemysel osvetľovacej techniky a fasádnych prvkov.
Project web page: http://task61.iea-shc.org/description
Duration: 1.1.2018 – 30.6.2021
V4-KOREA_RADCON – Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
The Effect of Chemical Composition of Concrete on Its Long-term Performance in Irradiated Environment
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Projekt sa zaoberá problematikou dlhodobej trvanlivosti betónových stavieb v prostredí vystavenom jadrovým žiareniam. Chemické zloženie betónových kompozit je jedným z kľúčových faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú starnutie betónov / vlastností/, a tým aj štrukturálnu integritu (trvanlivosť) betónových a železobetónových konštrukcií.Súčasné témy, ktoré priamo ovplyvňujú prevádzkovanie jadrových elektrární, sú bezpečnosti, životnosť jadrových elektrární (JE) a výber stavebných materiálov pre výstavbu nových blokov JE. V jadrových elektrárňach je betón vystavený silnému žiareniu neutrónov a gama žiareniu z reaktora generujúceho energiu a preto výber jeho zložiek vzhľadom na ich chemické zloženie musí odrážať, nielen schopnosť odolávať žiareniam, ale aj ďalšie aspekty súvisiace s trvanlivosťou betónov vystavených ožiareniam.Projekt je multidisciplinárny integrujúci postup numerickej simulácie starnutia heterogénnych kompozitných materiálov v ionizujúcom prostredí, experimentálne overenia na základe súčasných poznatkov a novo navrhnutých agregátov a minerálnych prímesí ako aj návrh viaczložkových cementov. Hlavným výsledkom tohto projektu je navrhovaná metóda hodnotenia, ktorá prepája mechanické a chemické zmeny ožiarených nerastov s dlhodobou trvanlivosťou betónových konštrukcií vystavených žiareniu.Vzorky nových betónových kompozitov budú ožiarené a preskúma sa vplyv typu a intenzity jadrových žiarení na mechanické a chemické zmeny v závislosti od chemického žloženia betónových zložiek. • Hlavným cieľom tohto projektu, tak ako vyplýva z analýzy súčasnej problematiky, je zistenie vzťahov medzi chemickým zložením jednotlivých betónových komponentov a trvanlivosťou betónových konštrukcií v prostredí s dlhodobým ionizujúcim rádioaktívnym žiarením.• Ďalším cieľom je posúdenie vplyv chemických, mechanických a fyzikálnych zmien vyvolaných rádioaktívnym žiarením na mechanické vlastnosti betónových konštrukcií.
Duration: 1.10.2017 – 30.9.2020
Originálne riešenie tepelnej regulácie BIPV modulov včlenením vrstiev MEPCM
Novel thermal management design for BIPV modules incorporating MEPCM layers
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Annotation: Táto štúdia ponúka inovatívnu fotovoltaiku integráciou stavebných konštrukcií, mechanizmu šírenia tepla a mikroenkapsulovaného materiálu s fázovou zmenou.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Stavebné integrované solárne systémy obodových plášťov pre HVAc a osvetlenie
Building Integrated Solar Envelope Systems for HVAC and Lighting
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Annotation: Hodnotenie a vývoj testovacích metód pre prevádykové charakteristiky prvkov solárnych plášťov (prevádzkové charakteristiky tepelné, electrické a denného osvetlenia).Vývoj návrhových, výrobných a inštalačných smerníc pre priemyselné systémy obvodových plášťov.
Project web page: http://task56.iea-shc.org/
Duration: 1.2.2016 – 1.3.2017
LoNNe – Iniciatíva
Loss of the Night Network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Project web page: www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES1204
Duration: 31.10.2012 – 30.10.2016
LoNNe – Súvislosti medzi jasom nočnej oblohy a znečistením atmosféry
Skyglow and air pollution relationships
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: Vrámci LoNNe projektu sa budeme zaoberať teoretickým modelovaním jasu oblohy za rôznych meteorologických podmienok. Konkrétne budeme riešiť vplyv atmosferického znečistenia na pole difúzneho žiarenia a modelovať rozloženie jasu na nočnej oblohe za oblačných a bezoblačných podmienok. Teoretické a numerické riešenie budú súčasne podporené súborom cielených meraní v teréne v podmienkach vysokej a nízkej úrovne osvetlenia, teda v mestských a mimomestských zónach alebo pred pol nocou a po polnoci, kedy sa na mnohých miestach mení nielen úroveň, ale aj spektrálna skladba vonkajšieho osvetlenia.
Duration: 13.2.2013 – 30.10.2016
Rozptyl elektromagnetického žiarenia na elektricky nabitých a neutrálnych časticiach: podobnosti a fundamentálne rozdiely
Scattering of Electromagnetic Radiation by Electrically Charged and Neutral Particles: Similarities and Fundamental Differences
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: Elektrooptické vlastnosti malých častíc môžu byť uplatnené v rôznych vedných disciplínach, špecificky v oblasti fyziky atmosféry, pri bezkontaktnom optickom monitorovaní elektrického náboja ľadových kryštálov alebo vodných kvapiek v búrkových oblakoch, ale aj pri diagnostike atmosférických aerosólov, spór vo forme aerosólov, nebezpečných kontaminantov, exhalátov a prachu. Pre pochopenie interakcie elektromagnetického žiarenia s týmito časticami je nutné vyvinúť numerické výpočtové programy, verifikovať ich na testovacích dátach, následne vykonať cielené numerické experimenty pre diskrétne vlnové dĺžky a pre častice s rôznou permitivitou a permeabilitou, povrchovým nábojom, teplotou, atď. Najmä vplyv teploty na rozptyl elektromagnetického žiarenia nabitými časticami nie je doposiaľ úplne známy, pretože výsledky klasického a kvantového prístupu pre teplotne-závislý útlm sa odlišujú. Z toho dôvodu je nevyhnutné realizovať tak teoretický, ako aj numerický a experimentálny výskum.
Duration: 29.8.2014 – 28.8.2016
Aplikácie bezprvkových formulácií v počítačovej mechanike
Applications of meshless methods in computational mechanics
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015
Progresívne riešenia osvetlenia pre obnovovanie budov
Advanced lighting solutions for retrofitting buildings
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Annotation: Rekonštrukcie osvetlenie stále zaostávajú v porovnaní s tým, čo je to ekonomicky a technicky možné a uskutočniteľné. Ciele projektu sú zamerané na zlepšenie obnovy osvetlenia v nebytových budovách s uplatnením potenciálu úspor energie a súčasne zvýšenie kvality osvetlenia.
Project web page: http://task50.iea-shc.org/
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
OCAA2013 – Optická charakterizácia atmosférických aerosólov
Optical Characterization of Atmospheric Aerosols
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Duration: 1.8.2013 – 31.1.2014
RAP-RETRO – Spoľahlivosť energeticky efektívnej obnovy budov – hodnotenie pravdepodobnosti kvality a ceny
Reliability of Energy Efficient Building Retrifitting – Probability Assessment of Performance & Cost
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.10.2009 – 31.12.2013
Spektrálne charakteristiky oblohového svetla pre riešenie osvetlenia SSL.
Spectral characteristics of skylight for the solution of Solid State Lighting (SSL)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
ENVIZEO – Využitie ekocementov CEM V (A, B) druhu podľa EN 197-1 v konštrukčnom betóne
Utilization of eco-cements CEM V, type (A, B) in structural concrete
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.9.2010 – 31.8.2012
Modelovanie denného osvetlenia pre energeticky úsporné budovy
Modelling of daylighting for energy saving buildings
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2011
Sledovanie karbonatácie vápenných omietok modifikovaných metakaolínom
Reasearch of metakaolin modified lime mortars carbonation
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2011
HOLZSCHABE – Vývoj technologie spracovania regionálne dostupných surovín na stavebné materiály pre aplikáciu v nízkoenergetických budovách
Development of technology processing of accessible resources for materials of low-energy consumption buildings
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 7.4.2008 – 31.12.2010
Stanovenie zraniteľnosti nesymetrickej 3D budovy pri nelineárnych účinkoch
The fragility assessment of 3D asymmetric building with non-linear effects
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tesár Alexander DrSc.
Annotation: Analýza a porovnávacia štúdia rôznych postupov výpočtu nelineárnej seizmickej odozvy nesymetrickej betónovej stenovo-stĺpovej konštrukcie pri rôznych časových priebehoch a zdrojoch seizmického vstupu.Predpoveď správania sa modelu konštrukcie pred začiatkom skúšok.Analýzy a porovnávacie štúdie rôznych postupov výpočtu nelineárnej seizmickej odozvy pri reálne pôsobiacich seizmických vstupoch podľa skutočných záznamov realizácií počas laboratórnych modelových skúšok.
Duration: 1.5.2007 – 31.10.2010
Skúmanie nových kritérii osvetľovania denným svetlom pre energeticky úsporné budovy
Investigation of new daylight criteria for energy efficient buildings
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Skúmanie spektrálnych vlastností štandardných oblôh
The investigation of spectral properties of the standard skies
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
DIRCHADI – Smerové charakteristiky difúzorov pre systémy svetlovodov
Research of light transport through tubular skylights
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2009
INTAS – Mikromechanika porušenia kompozitov pri dynamickom zaťažení
Micromechanics of damaged composites under dynamic loading
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Annotation: Vybudovanie efektívnych výpočtových metód pre analýzu napätí a porušenia vrstevnatých a vláknom vystužených kompozitov pri harmonickom a rázovom zaťažení.Aplikácia mikromechaniky na analýzu porušenia týchto materiálov.Uvažovanie anizotropných vlastností kompozitov Uvažovanie nedokonalej väzby komponent kompozitného materiálu pri numerickej analýze
Duration: 1.10.2006 – 31.3.2009
Spoľahlivosť diagnostiky imperfekcie stavebných konštrukcií in situ a ich fyzikálnych modeloch
Reliabiliuty, diagnostics and imperfections of structures in situ and in physical models
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tesár Alexander DrSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
MOIST-ENG – Tepelno-vzduchovo-vlhkostné správanie budovy ako celku
Whole building heat, air and moisture response
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Project web page: www.kuleuven.ac.be/bwf/projects/annex41/index.htm
Duration: 1.1.2004 – 31.12.2008
KMM-NoE – Inteligentné mnohokomponentné materiály pre dlhodobé a spoľahlivé používanie
Knowledge-based multicomponent materials for durable and safe performance
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Project web page: www.kmm-noe.org
Duration: 1.11.2004 – 31.10.2008
Identifikácia a rekonštrukcia nekonzervatívnych dynamických systémov
Identification and reconstruction of nonconservative dynamic systems
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mazúch Tibor CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2007
SVETLOVOD – Výskum reálnych celoročných podmienok osvetlenosti pre efektívne využitie svetlovodov v klimatických podmienkach ČR a SR
Research of real yearly daylight conditions for effective utilisation of lightpipes under climate conditions in Czech Republic and Slovakia
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2007
INDISGLA – Skúmanie intenzity, smerovej a vlnovej závislosti nepriaznivých účinkov oslnenia.
The investigation of the intensity, direction and wavelength dependence of discomfort glare
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2004 – 31.12.2006
Výpočtové metódy pre kompozitné materiály na trvanlivé a bezpečné konštrukcie
Computational methods for multicomponent materials for durable and safe structures
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Duration: 1.1.2005 – 31.12.2006
UPTUN – Finančne-nenáročné, trvanlivé a inovatívne metódy zvyšovania požiarnej bezpečnosti v existujúcich tuneloch
Cost-effective, sustainable and innovative upgrading methods for fire safety in existing tunnels
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Janotka Ivan CSc.
Duration: – 31.8.2006
SAFERELNET – Bezpečnosť a spoľahlivosť priemyselných výrobkov, systémov a konštrukcií
Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sadovský Zoltán DrSc.
Duration: 1.9.2001 – 28.2.2006