International Projects

International

PMS – Program metropolitných štúdií
Programa en Estudios Metropolitanos (Metropolitan Studies Programme)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Duration: 1.9.2014 –
SkyMeAPP – SkyMe APP
SkyMeAPP
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: SkyMeAPP je projekt podporený UNESCO a Museo de la Luz a je úzko prepojený s iniciatívou International Day of Light, 2018. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý umožní lepšie identifikovať zdroje svetelného znečistenia a predpovedať potenciálne dôsledky na mestské a mimomestské prostredia. Účelom je vyvinúť aplikáciu, na základe ktorej sa bude môcť aj široká verejnosť zapojiť do monitorovania rušivého svetla kdekoľvek na svete. Viac info na www.skymeapp.com/.
Project web page: http://www.skymeapp.com/
Duration: 8.11.2017 –
Originálne riešenie tepelnej regulácie BIPV modulov včlenením vrstiev MEPCM
Novel thermal management design for BIPV modules incorporating MEPCM layers
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Annotation: Táto štúdia ponúka inovatívnu fotovoltaiku integráciou stavebných konštrukcií, mechanizmu šírenia tepla a mikroenkapsulovaného materiálu s fázovou zmenou.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Stavebné integrované solárne systémy obodových plášťov pre HVAc a osvetlenie
Building Integrated Solar Envelope Systems for HVAC and Lighting
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Annotation: Hodnotenie a vývoj testovacích metód pre prevádykové charakteristiky prvkov solárnych plášťov (prevádzkové charakteristiky tepelné, electrické a denného osvetlenia).Vývoj návrhových, výrobných a inštalačných smerníc pre priemyselné systémy obvodových plášťov.
Project web page: http://task56.iea-shc.org/
Duration: 1.2.2016 – 1.3.2017
LoNNe – Iniciatíva
Loss of the Night Network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Project web page: www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES1204
Duration: 31.10.2012 – 30.10.2016
LoNNe – Súvislosti medzi jasom nočnej oblohy a znečistením atmosféry
Skyglow and air pollution relationships
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: Vrámci LoNNe projektu sa budeme zaoberať teoretickým modelovaním jasu oblohy za rôznych meteorologických podmienok. Konkrétne budeme riešiť vplyv atmosferického znečistenia na pole difúzneho žiarenia a modelovať rozloženie jasu na nočnej oblohe za oblačných a bezoblačných podmienok. Teoretické a numerické riešenie budú súčasne podporené súborom cielených meraní v teréne v podmienkach vysokej a nízkej úrovne osvetlenia, teda v mestských a mimomestských zónach alebo pred pol nocou a po polnoci, kedy sa na mnohých miestach mení nielen úroveň, ale aj spektrálna skladba vonkajšieho osvetlenia.
Duration: 13.2.2013 – 30.10.2016
Rozptyl elektromagnetického žiarenia na elektricky nabitých a neutrálnych časticiach: podobnosti a fundamentálne rozdiely
Scattering of Electromagnetic Radiation by Electrically Charged and Neutral Particles: Similarities and Fundamental Differences
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: Elektrooptické vlastnosti malých častíc môžu byť uplatnené v rôznych vedných disciplínach, špecificky v oblasti fyziky atmosféry, pri bezkontaktnom optickom monitorovaní elektrického náboja ľadových kryštálov alebo vodných kvapiek v búrkových oblakoch, ale aj pri diagnostike atmosférických aerosólov, spór vo forme aerosólov, nebezpečných kontaminantov, exhalátov a prachu. Pre pochopenie interakcie elektromagnetického žiarenia s týmito časticami je nutné vyvinúť numerické výpočtové programy, verifikovať ich na testovacích dátach, následne vykonať cielené numerické experimenty pre diskrétne vlnové dĺžky a pre častice s rôznou permitivitou a permeabilitou, povrchovým nábojom, teplotou, atď. Najmä vplyv teploty na rozptyl elektromagnetického žiarenia nabitými časticami nie je doposiaľ úplne známy, pretože výsledky klasického a kvantového prístupu pre teplotne-závislý útlm sa odlišujú. Z toho dôvodu je nevyhnutné realizovať tak teoretický, ako aj numerický a experimentálny výskum.
Duration: 29.8.2014 – 28.8.2016
Aplikácie bezprvkových formulácií v počítačovej mechanike
Applications of meshless methods in computational mechanics
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015
Progresívne riešenia osvetlenia pre obnovovanie budov
Advanced lighting solutions for retrofitting buildings
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Annotation: Rekonštrukcie osvetlenie stále zaostávajú v porovnaní s tým, čo je to ekonomicky a technicky možné a uskutočniteľné. Ciele projektu sú zamerané na zlepšenie obnovy osvetlenia v nebytových budovách s uplatnením potenciálu úspor energie a súčasne zvýšenie kvality osvetlenia.
Project web page: http://task50.iea-shc.org/
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
OCAA2013 – Optická charakterizácia atmosférických aerosólov
Optical Characterization of Atmospheric Aerosols
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Duration: 1.8.2013 – 31.1.2014
RAP-RETRO – Spoľahlivosť energeticky efektívnej obnovy budov – hodnotenie pravdepodobnosti kvality a ceny
Reliability of Energy Efficient Building Retrifitting – Probability Assessment of Performance & Cost
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.10.2009 – 31.12.2013
ATRIUM – Architektúra totalitných režimov 20. storočia v plánovaní mesta
Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Urban Management
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta
Annotation: Identifikácia charakteristických situácií, ktoré dokumentujú vzťah mesta a moci, resp. boli podstatné vo vzťahu občana a totalitných či autoritatívnych inštitúcií. Výber budov a miest významných vo vzťahu k nedemokratickým režimom, ktoré by mohli mať, resp. majú novú estetickú, funkčnú alebo spoločenskú úlohu v demokratickom meste. Príprava medzinárodného manuálu manažovania, ochrany a valorizácie tohto „nežiadúceho“ dedičstva. Identifikácia, prieskum a katalogizácia výkresového a obrazového materiálu, vrátane dobových výpovedí, týkajúceho sa vzniku a existencie týchto diel. Návrh kultúrnej cesty architektonického dedičstva nedemokratických režimov v kontexte európskych kultúrnych ciest.
Project web page: www.atrium-see.eu
Duration: 1.1.2011 – 30.10.2013
Spektrálne charakteristiky oblohového svetla pre riešenie osvetlenia SSL.
Spectral characteristics of skylight for the solution of Solid State Lighting (SSL)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
ENVIZEO – Využitie ekocementov CEM V (A, B) druhu podľa EN 197-1 v konštrukčnom betóne
Utilization of eco-cements CEM V, type (A, B) in structural concrete
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.9.2010 – 31.8.2012
Modelovanie denného osvetlenia pre energeticky úsporné budovy
Modelling of daylighting for energy saving buildings
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2011
Sledovanie karbonatácie vápenných omietok modifikovaných metakaolínom
Reasearch of metakaolin modified lime mortars carbonation
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2011
TACE – Divadelná architektúra v strednej Európe
Theatre Architecture in Central Europe
Program: Culture 2000
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta
Annotation: Medzinárodný viacročný projekt výskumu a dokumentácie divadelných priestorov, historických a moderných divadelných budov inicioval Divadelný ústav Praha. Hlavným cieľom projektu je prezentovať doterajšie poznatky a informácie o vývoji divadelnej architektúry v strednej Európe. Vývojové tendencie v jednotlivých regiónoch budú zasadené do kontextu a širšieho európskeho pohľadu. Dôraz je kladený aj na edukačné využitie projektu a niektoré jeho aktivity sú priamo určené pre študentov a pedagógov. V rámci projektu budú realizované rôzne aktivity a výstupy pre odbornú i laickú verejnosť – databáza, cd-rom, publikácia, workshopy, výstava Medzinárodný viacročný projekt výskumu a dokumentácie divadelných priestorov, historických i moderných divadelných budov inicioval pražský Divadelný ústav. Hlavným cieľom projektu je prezentovať doterajšie poznatky a informácie o vývoji divadelnej architektúry v strednej Európe prostredníctvom komplexnej štruktúry rôznych foriem. Čiastkové vývojové tendencie v jednotlivých regiónoch budú zasadené do kontextu a širšieho európskeho pohľadu vďaka spolupráci významných dokumentačných a vedeckých pracovísk z piatich európskych zemí. Dôraz je kladený aj na edukačné využitie projektu a niektoré jeho aktivity sú priamo určené pre študentov a pedagógov odborných a umeleckých škol, ale i pre vzdelávacie inštitúcie základného a stredného stupňa. V rámci projektu plánujeme niekoľko typov aktivít tak, aby výstupy pokryli čo najširšiu cieľovú skupinu a oslovili nielen odborníkov, ale i širokú verejnosť – databáza, cd-rom, publikácia, workshopy, výstava.
Project web page: www.theatre-architecture.eu
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
HOLZSCHABE – Vývoj technologie spracovania regionálne dostupných surovín na stavebné materiály pre aplikáciu v nízkoenergetických budovách
Development of technology processing of accessible resources for materials of low-energy consumption buildings
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 7.4.2008 – 31.12.2010
Stanovenie zraniteľnosti nesymetrickej 3D budovy pri nelineárnych účinkoch
The fragility assessment of 3D asymmetric building with non-linear effects
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tesár Alexander DrSc.
Annotation: Analýza a porovnávacia štúdia rôznych postupov výpočtu nelineárnej seizmickej odozvy nesymetrickej betónovej stenovo-stĺpovej konštrukcie pri rôznych časových priebehoch a zdrojoch seizmického vstupu.Predpoveď správania sa modelu konštrukcie pred začiatkom skúšok.Analýzy a porovnávacie štúdie rôznych postupov výpočtu nelineárnej seizmickej odozvy pri reálne pôsobiacich seizmických vstupoch podľa skutočných záznamov realizácií počas laboratórnych modelových skúšok.
Duration: 1.5.2007 – 31.10.2010
Skúmanie nových kritérii osvetľovania denným svetlom pre energeticky úsporné budovy
Investigation of new daylight criteria for energy efficient buildings
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Skúmanie spektrálnych vlastností štandardných oblôh
The investigation of spectral properties of the standard skies
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
DIRCHADI – Smerové charakteristiky difúzorov pre systémy svetlovodov
Research of light transport through tubular skylights
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2009
INTAS – Mikromechanika porušenia kompozitov pri dynamickom zaťažení
Micromechanics of damaged composites under dynamic loading
Program: INTAS
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Annotation: Vybudovanie efektívnych výpočtových metód pre analýzu napätí a porušenia vrstevnatých a vláknom vystužených kompozitov pri harmonickom a rázovom zaťažení.Aplikácia mikromechaniky na analýzu porušenia týchto materiálov.Uvažovanie anizotropných vlastností kompozitov Uvažovanie nedokonalej väzby komponent kompozitného materiálu pri numerickej analýze
Duration: 1.10.2006 – 31.3.2009
Spoľahlivosť diagnostiky imperfekcie stavebných konštrukcií in situ a ich fyzikálnych modeloch
Reliabiliuty, diagnostics and imperfections of structures in situ and in physical models
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tesár Alexander DrSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
MOIST-ENG – Tepelno-vzduchovo-vlhkostné správanie budovy ako celku
Whole building heat, air and moisture response
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Project web page: www.kuleuven.ac.be/bwf/projects/annex41/index.htm
Duration: 1.1.2004 – 31.12.2008
KMM-NoE – Inteligentné mnohokomponentné materiály pre dlhodobé a spoľahlivé používanie
Knowledge-based multicomponent materials for durable and safe performance
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Project web page: www.kmm-noe.org
Duration: 1.11.2004 – 31.10.2008
Identifikácia a rekonštrukcia nekonzervatívnych dynamických systémov
Identification and reconstruction of nonconservative dynamic systems
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mazúch Tibor CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2007
SVETLOVOD – Výskum reálnych celoročných podmienok osvetlenosti pre efektívne využitie svetlovodov v klimatických podmienkach ČR a SR
Research of real yearly daylight conditions for effective utilisation of lightpipes under climate conditions in Czech Republic and Slovakia
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2007
INDISGLA – Skúmanie intenzity, smerovej a vlnovej závislosti nepriaznivých účinkov oslnenia.
The investigation of the intensity, direction and wavelength dependence of discomfort glare
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2004 – 31.12.2006
Výpočtové metódy pre kompozitné materiály na trvanlivé a bezpečné konštrukcie
Computational methods for multicomponent materials for durable and safe structures
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Duration: 1.1.2005 – 31.12.2006
UPTUN – Finančne-nenáročné, trvanlivé a inovatívne metódy zvyšovania požiarnej bezpečnosti v existujúcich tuneloch
Cost-effective, sustainable and innovative upgrading methods for fire safety in existing tunnels
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Janotka Ivan CSc.
Duration: – 31.8.2006
Obnova panelových sídlisk vo Viedni a v Bratislave. Stavebno-technické, architektonické a spoločenské zlepšenia panelových sídlisk vo Viedni a v Bratislave.
Renewal of prefabricated housing estates in Vienna and Bratislava. Improvement of building, architectural and social characteristics of prefabricated housing estates in Vienna and Bratislava.
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta
Duration: 1.4.2003 – 31.8.2006
SAFERELNET – Bezpečnosť a spoľahlivosť priemyselných výrobkov, systémov a konštrukcií
Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures
Program: 5RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sadovský Zoltán DrSc.
Duration: 1.9.2001 – 28.2.2006