National Projects

National

MULCEM – Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály
Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
DIFFUSE – Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry
Diffuse light in urban environment: A new model which embraces the optical properties of a local urban atmosphere
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: Mestské prostredie je na rozdiel od okolitej krajiny charakterizované vyššou úrovňou znečistenia prachovými a aerosólovými časticami. Zvýšený zákal vedie k prerozdeleniu svetelnej energie výrazne v prospech difúzneho svetla, čím sa menia aj podmienky dostupnosti denného svetla v budovách (najmä vo veľkomestách). Svetelné pomery v mestských zónach sú silne viazané na lokálne zdroje znečistenia a modulované prevládajúcimi atmosférickými pomermi v danom regióne. Vplyv miestnych zdrojov znečistenia (priemysel, doprava, pozemné konštrukčné práce a pod.) na difúzne svetlo v mestách nebol doposiaľ dostatočne kvantifikovaný, a aj preto doterajšie modely nedokázali dosiahnuť vyššiu presnosť v predpovediach uhlového rozloženia svetelnej energie v tej-ktorej lokalite. Cieľom projektu je vyvinúť úplne nový optický model mestskej atmosféry zohľadňujúci miestne pomery, ktorý bude aplikovateľný za ľubovoľných podmienok a súčasne bude dostatočne jednoduchý pre rutinné používanie odborníkmi zaoberajúcimi sa denným svetlom.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií
Multiscale study and modelling of composite macrostructures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.
Annotation: Projekt pojednáva o dvojškálovej homogenizačnej procedúre 2. rádu pre modelovanie odozvy v kompozitných konštrukciach. Multiškálová analýza s použitím homogenizácie 2. rádu umožňuje modelovať aj zložitejšie deformačné módy ako štandardná homogenizácia 1. rádu. V gradientných teóriach kontinua je potrebné určiť efektívne materiálové koeficienty homogenizovaného média, vrátane koeficientov pri vyšších deriváciach poľných premenných. To je dosiahnuteľné porovnaním riešení určitých vhodných okrajových úloh na makro- a mikro-úrovni. Analýza na mikro-úrovni sa realizuje na RVE, v ktorom sa modelujú mikroštrukturálne nehomogenity a okrajové úlohy sa riešia v rámci lokálnej (klasickej) teórie kontinua. Z dôvodu derivácií vyšších rádov narastajú požiadavky na spojitosť aproximácií v makroformuláciach. Navrhujeme aplikovať C0 spojitú aproximáciu nezávisle pre primárne polia a tiež ich gradienty. Kinematické väzby medzi poľnými premennými a ich gradientmi sú splnené kolokačne vo zvolených vnútorných bodoch elementu.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Výskum energetickej účinnosti inovatívnych BIPV/T článkov chladených PCM technológiou.
The energy efficiency of an innovative BIPV/T-TE-PCM module with PCM passive cooling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kómar Ladislav PhD.
Annotation: Cieľom prezentovaného projektu je skúmanie využiteľnosti inovatívneho fotovoltického BIPV/T-TE-PCM článku (TE – termoelektrická, PCM – materiál s fázovou zmenou) integrovaného do fasády budovy, ktorý stále nie je spoľahlivo preskúmaný. Dôraz je kladený na hodnotenie prevádzkového výkonu navrhnutého článku za reálnych klimatických podmienok. Aplikácia komplexného fyzikálneho modelu si vyžaduje prepojenie energetickej simulácie budov s modelmi dostupnosti slnečného žiarenia. Integrácia PCM do fotovoltického článku má význam predovšetkým z hľadiska pasívneho chladenia panelu, ktorého účinnosť s narastajúcou teplotou klesá a tiež z dôvodu predĺženia jeho životnosti, keďže vplyvom teplotnej rozťažnosti môže dochádzať k mechanickému namáhaniu jednotlivých vrstiev článku. Navyše, energia uskladnená v PCM umožní jej využitie v ďalšej fáze, napr. na ohrev vody. Výstupy sa využijú na vyhodnotenie tepelného komfortu a spotreby energie smerom k zlepšeniu energetickej efektívnosti budov.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
SKYGLOW – Globálna charakterizácia svetelného znečistenia
Global Characterization of Skyglow
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: Napriek progresu vo výskume tzv. svetelného znečistenia (SZ) boli všetky doterajšie teórie obmedzené na prípady homogénnych oblôh a šírenie svetla v zložitejších podmienkach tak zostalo doposiaľ nepreskúmané. Dôvodom bola nielen teoretická zložitosť, ale aj prosté očakávanie, že doterajšie teórie dokážu stále dostatočne presne predpovedať SZ. Výsledky najnovších meraní distribúcie a amplitúdy umelého svetla v noci (ALAN) sa však výrazne odlišujú od numerických predpovedí. Navyše, s narastajúcou koncentráciou aerosólu a účinkom viacnásobného rozptylu svetla sa charakter rozdielov stáva ešte komplikovanejším.Hranice teoretických možností a presnosť charakterizácie ALAN a SZ neboli doposiaľ prelomené, avšak potreba nového výskumu sa stáva stále urgentnejšou, pretože svojimi narastajúcimi negatívnymi vplyvmi na prostredie sa SZ a ALAN radia medzi najvypuklejšie problémy dneška. Projekt prinesie vôbec po prvý krát: 1) nové teoretické formulácie pre SZ v podmienkach nočnej atmosféry s ľubovoľnou konfiguráciou oblakov, 2) odhalenie spektrálnych a polarizačných efektov v rôznych častiach oblohy spôsobených rôznymi typmi oblakov a zákalom atmosféry, a 3) zistenie miery spolupôsobenia svetelných emisií a atmosféry na formovaní ALAN a SZ. Ako je preukázané v projekte, výsledky v prípade úspechu povedú k revolučnému rozvoju progresívnych metód identifikácie pozemných emisií z miest v celosvetovom meradle, čo má aj významné ekonomické dopady.Projekt má veľký potenciál otvoriť priestor pre doposiaľ neprebádanú oblasť vedy s významnými aplikáciami v svetelnej technike a teórii prenosu svetla, ku ktorým neexistuje adekvátna alternatíva a ktoré majú dopad aj na iné vedné odbory ako napr. astronómiu, diaľkový prieskum, fyziku a optiku aerosólov, ale aj urbanizmus a environmentalistiku, či biovedy. Inovatívny prístup môže viesť k získaniu principiálne nových poznatkov a vysvetliť niektoré anomálne polarizačné efekty v SZ a ich súvis s rôznymi zdrojmi svetla.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Metamaterial – Optimálny návrh mikro/nano konštrukcii pre metamateriály
Optimal design of micro/nano structures for metamaterials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
ReDirCom – Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí
Research of direct component of daylighting in architectural and interior environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Annotation: Výskum v dennom osvetlení budov smeruje k väčšiemu využívaniu oblohového a slnečného svetla. Upúšťa sa od konceptu hodnotenia najnepriaznivejšieho stavu a zavádza sa klimatický prístup k celoročnému využívaniu denného svetla.Výskum dostupnosti difúznej osvetlenosti priniesol metodiku na štandardné hodnotenieinteriérovej osvetlenosti.Zatiaľ nie je preskúmaná dostupnosť priamej zložky celkovej dennej osvetlenosti, ktoráprispieva k dynamike svetelneho prostredia a ovplyvňuje i fyziologické funkcie ľudského tela. Slnečné žiarenie je hlavným zdrojom života všetkých organizmov na zemi. V mestskom prostredí významnú úlohu zohráva architektonické stvárnenie prostredia.Budova aj achitektúra sa chápe ako statický prvok s danými atribútmi.Nový prístup požaduje riešenia adaptabilných a flexibilných foriem založených na druhovej rozmanitosti.Projekt bude skúmať dostupnosť priamej zložky dennej osvetlenosti,vplyv slnečného žiarenia na kvalitu interiérového prostredia a adaptabilné a flexibilné architektonické formy.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Flexoelectricity – Multiškalova teória flexoelektricity a nové metódy pre detekciu mikrotrhlín v reálnom čase v dielektrických materiáloch
A multiscale flexoelectric theory and a new method for real-time detection of microcracks in dielectric materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Duration: 1.10.2018 – 30.9.2021
NCRUMKL – Nežiadúci a cielený rezonančný útlm mikrovlnných komunikačných liniek
The mechanisms of targeted resonant attenuation of microwave signals
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: Prítomnosť niektorých typov aerosólu a častíc prachu v atmosfére môže byť komplikáciou pri taktickej komunikácii vojsk nasadených v rôznych misiách vo svete, pretože také častice čiastočne alebo aj významne ovplyvňujú bezdrôtovú komunikáciu a skracujú napríklad dosah mikrovlnných komunikačných kanálov. Projekt je zameraný na teoretické a numerické modelovanie útlmu mikrovĺn v lokalitách, v ktorých boli, sú alebo by mohli byť nasadené vojská a kde bezdrôtová komunikácia predstavuje základný prostriedok prenosu informácií.
Duration: 1.4.2019 – 30.6.2021
Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách
Study of hydration process and microstructure development in multi-component cementitious binders
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Podstatou projektu je vývoj pokročilých anorganických spojív založených na mnohozložkových cementoch obsahujúcich prímesi (vysokopecnú trosku, metakaolín a kremičitú úlet). V rámci projektu bude preštudovaná možnosť využitia týchto mnohozložkových cementov pre prípravu vysokohodnotných betónov a ich aplikácie tak za normálnych, ako aj za hydrotermálnych podmienok (geotermálne a ropné vrty). Materiály budú prednostne pripravované zo surovín z tuzemských zdrojov. Projekt sa sústredí na štúdium chemizmu, kinetiky a mechanizmu hydratácie v predmetných systémoch. Vyšetrovaná bude vzájomná interakcia medzi prímesami, proces ich aktivácie a dopad synergického efektu na úžitkové vlastnosti výsledných materiálov. Za účelom čo najlepšej optimalizácie zloženia systémov budú mechanické i fyzikálne vlastnosti stanovené tak pre referenčný cement, príslušné binárne a ternárne zmesi až po cieľové štvorzložkové systémy.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
V4-KOREA_RADCON – Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
The Effect of Chemical Composition of Concrete on Its Long-term Performance in Irradiated Environment
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Duration: 1.10.2017 – 30.9.2020
Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch
Research on High Performance cementitious Composites under hydrothermal conditions for potential application in deep borewells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Vysokohodnotné cementové kompozity sú vhodné pre aplikácie v náročných podmienkach teplôt a tlaku, ako v geotermálnych vrtoch.Projekt má dve podstatné časti:1. Numerická simulácia? podmienok hlbokých geotermálnych a ropných vrtov pre výskum a vývoj vysokohodnotných cementových kompozitov s mimoriadnymi chemickými, fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami. Štúdium chemických a fyzikálnych procesov vedúcich k tvorbe chemických väzieb za hydrotermálnych podmienok, vrátane stanovenia štruktúry, mikroštruktúry a materiálových vlastností.2. Využitie laboratórneho autoklávu na vytvorenie špeciálnych podmienok pri syntéze geopolymérnych zeolitov a hydrokeramiky typu hydroxyapatitu pre rozmanité aplikácie v energetickom, chemickom priemysle, v oblasti životného prostredia, v poľnohospodárstve, v biomedicíne a pod. Spoločným menovateľom týchto čiastkových úloh je aplikácia hydrotermálneho prostredia a využitie surovín (pôvodne určených pre stavebníctvo) na výskum a vývoj vysokohodnotných cementových kompozitov pre potenciálne aplikácie v hĺbkových vrtoch, chemickom priemysle, životnom prostredí, poľnohospodárstve, biomedicíne a pod.
Project web page: http://www.geomat.sav.sk/
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
SCC material and – Materiálové zloženie a mechanické vlastnosti ťažkého a samozhutňujúceho sa betónu
Material and mechanical performance of heavyweight self compacting concrete (SCC)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Predkladaný projekt má za hlavným cieľom rozšírenie siete odborníkov zo Slovenska a Kórei v rámcidanej výzvy. Hlavným zámerom je vývoj samozhutňujúceho sa betónu (SCC) a ťažkého betónu (HWC).Samozhutňujúci sa betón (SCC) a ťažký betón (HWC) predstavujú dve odlišné triedy betónov s rôznymispôsobmi prípravy, vlastnosťami a oblasťou využití. Súčasný projekt má výzvu na vyvinutie ťažkéhobetónu bez segregácie a s vlastnosťami samozhutňujucého betónu. Slovenská strana bude optimalizovaťmateriálové zloženie, charakterizovať agregáty a navrhovať betónovú receptúru. Kórejská strana sa budezaoberať lomovým zaťažením betónu na báze ťažkého agregátu (barytu) so Slovenska. Je vysokýpredpoklad, na základe skúsenosti hlavných riešiteľov a ich pracovísk, že bude úspešne implementovať. Očakávame, že tento medzinárodný výskum prinesie spoločnosti významné výsledky výskumu v oblasti stavebníctva.
Duration: 1.9.2018 – 31.12.2019
Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy
Effectiveness of bended light guides under arbitrary sky conditions including broken cloud arrays
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: Zalomenia svetlovodu a zakrivenie jeho stien vedú k zložitej transformácii svetelného poľa medzi horným a spodným rozhraním, pričom smer lúčov a miesto ich vstupu do svetlovodu predurčujú ich trajektóriu. Doterajšie modely nedokázali zohľadniť premenlivý zákal atmosféry a už vôbec nie oblačnosť sformovanú do nestatických polí, ktorá však zásadne ovplyvňuje rozloženie jasu/žiary na oblohe. Vplyv nesúvislej oblačnosti na svetelné pole pod svetlovodom bude vôbec po prvý krát riešený v jeho komplexnosti v tomto projekte. Bude tiež kvalifikovaný a kvantifikovaný vplyv polohy zalomení svetlovodu na jeho celkovú účinnosť a teoretické výsledky budú použité pri numerickom modelovaní a predpovediach osvetleností/ožiareností. Tieto výsledky budú konfrontované s cielenými experimentami, ktoré budú podporené optickými meraniami aktuálneho stavu lokálnej atmosféry. Výstupy pomôžu pri klasifikácii vplyvu jednotlivých typov oblačnosti na efektivitu vybraných typov svetlovodov v rôznych lokalitách.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Viazané úlohy tepelných a elektromechanických polí v piezoelektrických materiáloch s poréznou mikroštruktúrou
Coupled problems of thermal and electromechanical fields in advanced materials with porous microstructure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.
Annotation: Hlavným cieľom tohto projektu je numericky analyzovať vzájomné previazanie teplotných, elektrických a mechanických polí v poréznych piezoelektrických materiáloch. Medzi týmito fyzikálnymi poľami je možné nájsť vzájomné väzby, ktoré môžu viesť k novému využitiu týchto materiálov. Na popísanie týchto väzieb budú vyžité počítačové simulácie. Preto je potrebné vyvinúť progresívne numerické metódy. Pre piezoelektrické materiály sa budú uvažovať dva materiálové modely – dielektrický piezoelektrický model a model piezoelektirckého polovodiča. Vyšetrí sa aj vplyv porozity. Pre numerické analýzy bude rozpracovaná metóda škálovaných hraničných prvkov (SBFEM). Výhody tejto metódy môžu byť využité na určenie správania sa poréznych piezoelektrických materiálov v prípade 2D viacvrstvových alebo 3D osovosymetrických úloh. Výsledky výskumu môžu byť vhodné pre optimálny návrh progresívnych piezoelektrických materiálov na zvýšenie citlivosti v meracích zariadeniach alebo konštrukčnej pevnosti.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Multifyzkálne do – Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov
Multiphysical problems in functionally graded materials plates
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.
Annotation: Project sa zaoberá jednotným teoretickým a numerickým pojednaním ohybu dosiek v interakcii s fyzikálnymi poľami s prípadným zahrnutím možných chemických zmien. Okrem klasickej teórie ohybu tenkých dosiek (Kirchhoff-Love teória, KLT), budeme uvažovať aj šmykovo-deformačné teórie 1. a 3. rádu (FSDPT, TSDPT). Keďže uvažované materiály dosiek môžu byť aj funkcionálne gradientné (FGM), riadiacimi rovnicami sú parciálne diferenciálne rovnice s premenlivými koeficientami. Podľa fyzikálnych polí ovplyvňujúcich odozvu dosiek, budeme uvažovať nasledovné skupiny efektov pri ohybe FGM dosiek: (i) dynamické efekty, (ii) tepelno-elastické efekty, (iii) elektro-magneto-elastické efekty, (iv) tepelno-elektro-magneto-chemo-elastické efekty. Na odvodenie riadiacich rovníc a sformulovanie okrajových podmienok pre uvažované problémy interakcíí rôznych fyzikálynch polí použijeme jednotný prístup založený na variačných princípoch termodynamiky. Efekty previazanosti polí chceme skúmať prostredníctvom počítačových simulácií. Na tento účel je potrebné vyvinúť progresívne techniky numerického riešenia. Plánujeme rozpracovať silné formulácie s bezprvkovými aproximáciami priestorových závislostí poľných premenných.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
EIOK – Energetické vplyvy slnečného žiarenia a integrovaných obvodových konštrukcií na kvalitu prostredia v budovách a mestách
Research of solar energy influences and integrated envelopes on the quality of the environment in buildings and cities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Annotation: Potenciál slnečnej energie sa málo využíva pri prevádzke budov. Slnečná energia a denné svetlo sú potrebné pre dobré osvetlenie interiérov, pričom sa musia chrániť voči prehrievaniu a oslneniu. Obvodové konštrukcie budov rozhodujú o miere interakcie vnútorného prostredia s exteriérovými podmienkami. Zistenie tejto miery je predmetom projektu. Budovy vytvárajú v mestách veľké plochy fasád vystavených slnečnému žiareniu. Dnes sahľadá, ako využiť vodorovné a zvislé plášte aj inak, ako na výrobu el. energie a TUV.Projekt bude skúmať funkcie obvodových plášťov v forme integrovaného celku, ich dynamické väzby medzi vonkajšími podmienkami a kvalitou prostredia a formulovať kritéria a požiadavky na ich návrh. Využijú sa slnečné ožiarenosti namerané v Bratislave.
Duration: 1.1.2017 – 1.1.2019
LP – Antroposféra a svetelný smog
Anthroposphere and light pollution
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: ÚSTARCH SAV pracuje na vývoji novej generácie modelu prenosu svetla v podmienkach nočnej atmosféry, ktorý umožní predpovedať smerové a spektrálne charakteristiky žiarenia na úrovni zemského povrchu, ale aj množstvo fotónov unikajúcich do kozmického priestoru. To otvára celkom nové možnosti využitia satelitných dát aj v čase, kedy sa satelit pohybuje v tieni Zeme. Jednou z možných aplikácií je určenie vlastností aerosólových častíc v atmosfére nad úrovňou svetelných zdrojov (miest). Pridanou hodnotou je tiež očakávané využitie modelu pri stanovení kumulatívnej emisnej funkcie všetkých elementárnych svetelných zdrojov (lámp, budov,…). Určenie tejto funkcie priamym modelovaním alebo leteckým snímkovaním je extrémne náročné (ak nie nemožné). Táto funkcia je však kľúčovým prvkom pri akomkoľvek modelovaní „svetelného znečistenia“. Výsledky z posledných rokov sú veľmi nádejné, nakoľko prvá verzia modelu bola úspešne overená na dátach získaných pred a po rekonštrukcii verejného osvetlenia v Tucsone (USA). Išlo vôbec o prvý kontrolovaný experiment takého rozsahu realizovaný v medzinárodnom meradle.
Project web page: http://otvorenaakademia.sav.sk/vyskumne-programy/medzi-zemou-a-vesmirom/vt-6-antroposfera-a-svetelny-smog/
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2018
Modelovanie pokritického pôsobenia tenkostenných za studena tvarovaných prvkov
Modellintg of post-buckling behaviour and strength of thin-walled cold formed columns
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kriváček Jozef CSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Monitorovanie tepelno – vlhkostného režimu UNESCO pamiatky kostola sv. Jakuba v Levoči a národnej pamiatky katedrály sv. Martina v Bratislave
Monitoring of the hygrothermal regime of the UNESCO object of St Jame\’s Church in Levoči and national herritage object St Martin\’s Cathedrale in Bratislava
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Annotation: Projekt sa zaoberá monitorovaním tepelno – vlhkostného režimu dvoch kultúrnych objektov a to národnejpamiatky, Katedrály sv. Martina v Bratislave a pamiatky UNESCO, Kostola sv. Jakuba v Levoči. Pamiatky sanachádzajú v odlišných geograficko-klimatických podmienkach. Spomínané objekty sú postavené z poréznychmateriálov. V póroch sa môže nachádzať vzduch, vodná para, voda, alebo ľad, v závislosti od okolitýchpodmienok. Na monitorovanie obsahu pórov používame senzory, pracujúce na báze merania tepelnej vodivosti.Monitorované činitele majú signifikantný vplyv na degradáciu objektov. Potom kritické stavy možno lokalizovaťmonitorovaním. Výsledky sú aplikovateľné najmä v stavebníctve.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Multiscale model – Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch
Multiscale modelling of coupled fields in composite materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Annotation: Multiškálové modelovanie sa aplikuje pre kompozitné materiály za účelom určenia materiálových vlastností celého systému na základe modelovania mikroštruktúry. Je to veľmi výkonná počítačová metóda pre také prípady, kde celá konštrukcia nemôže byť modelovaná na mikro-štrukturálnej úrovni pre limity pamätí súčasných počítačov. Nová trieda hybridnej/zmiešanej formulácie konečných prvkov a škálovanej hraničnej metódy konečných prvkov budú navrhnuté pre riešenie úloh na mikro-štrukturálnej úrovni pre efektívne materiálové vlastnosti a tiež pre riešenie úloh celého systému. Obe metódy sa aplikujú pre také úlohy vedenia tepla, kde je potrebné uvážiť mikroštruktúru materiálu. Multiškálové modelovanie a Cowin & Nunziato model sa použijú na analýzu trhlín v poréznych kompozitoch. Projekt rozširuje poznatky o chovaní sa trhlín v magneto-elektro-elastických materiáloch s pórmi. Vyšetruje sa vplyv počiatočnej hustoty elektrónov a porozity na koeficient intenzity napätí a koeficient intenzity elektrických premiestnení pre trhliny v pórovitých, elektricky vodivých piezoelektrických kompozitoch.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018
Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácií železobetónových prvkov
Influence of repeated and long – term loading on interaction of parameters at reconstruction of reinforced concrete elements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Križma Martin PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie
High porous inorganic materials for thermal insulating applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzielová Eva PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
GenSkyCEF – Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest
Generalized skyglow model and its application to retrieval of city emission function
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Annotation: Nadmerné nočné svietenie a s tým súvisiace plytvanie energiami je seriózny problém posledných rokov, ktorý napokon viedol k formulovaniu globálnych priorít výskumu s cieľom kvalifikovať a kvantifikovať „svetelné znečistenie“ a navrhnúť opatrenia/riešenia. Špeciálna pozornosť sa pritom venuje difúznemu svetlu oblohy a jeho potenciálnym environmentálnym dopadom. Je známe, že oblaky sú najvýznamnejším modulátorom dolesmerujúceho difúzneho žiarenia. Avšak súčasne vnášajú aj najväčšiu neurčitosť do modelovania svetelného poľa v podmienkach nočnej oblohy. Tento problém bude riešený v predkladanom projekte a to vôbec po prvý krát v celej jeho zložitosti s uvážením štatisticky relevantných konfigurácií oblačných polí. Súčasne sa bude riešiť vzťah medzi rozložením žiary/jasu a vlastnosťami aerosólových častíc a to teoreticky, numericky, ako aj experimentálne, zberom údajov na miestach s významnými lokálnymi zdrojmi znečistenia, ako sú verejná doprava alebo priemysel. Tieto zdroje evidentne produkujú častice rôzneho zloženia či morfológie. Popri oblakoch a aerosóle je pre časové a priestorové zmeny svetelného poľa určujúca tzv. Emisná Funkcia Mesta (CEF – z anglického City Emission Function). Napriek tomu, že smerová závislosť vyžarovania miest je veľmi dôležitá pre korektné modelovanie difúzneho svetla nočnej oblohy, údaje o tejto funkcii sú chabé alebo celkom chýbajú. Cieľom projektu je preto vyvinúť metódu pre určenie CEF z údajov meranej žiary nočnej oblohy a za použitia teórie radiačného prenosu.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018
Multiškálové modelovanie vrstevnatých, vláknami vystužených a poréznych magnetoelektrických materiálov
Multiscale modeling of layered, fibre reinforced and porous magnetoelectric materials
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Ing. Wünsche Michael
Duration: 1.9.2015 – 31.8.2017
Syntéza a charakterizácia chemicky viazaných fosfátových keramických spojív
Synthesis and characterization of chemically bonded phosphate ceramic binders
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Navrhovaný projekt sa zaoberá kinetikou a mechanizmom tvorby hydratačných väzieb v chemicky viazaných fosfátových keramických spojivách za hydrotermálnych podmienok ošetrenia.Projekt sa zaoberá tiež vyšetrením in-situ hydratačného procesu a charakteru väzby hydratačných produktov v náročných prostrediach s kumulovaným účinkom teploty, tlaku hydrotermálnej záťaže) a chemickej agresivity.Výskum je zameraný na skúmanie procesov vytvárania stabilnej štruktúry v priebehu hydrotermálnej syntézyšpeciálnych spojív vo vzťahu na zmenu ich mikroštruktúry, pórovej štruktúry ako aj dlhodobej trvanlivosti a odolnosti v prostrediách s hydrotermálnou podmienkou. Analýza chemizmu, kinetiky a mechanizmu uvedených procesov prinesie unikátne výsledky o správaní nových spojív v náročných podmienkach vyskytujúcich sa predovšetkým v prostredí ropných, plynných a geotermálnych vrtov.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Vypočtové metódy pre riešenie úloh lomovej mechaniky v kvázikryštalických materiáloch
Computational methods for fracture analyses of quasicrystal materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Annotation: Hlavným cieľom projektu je podať fyzikálne konzistentné vypracovanie formulácií Lokálnych Integrálnych Rovníc (LIE) a ich implementácie použitím aproximácií primárnych polí na modelovanie úloh s trhlinami v kvázikryštáloch. Uvažujú sa mnohopoľné úlohy s interakciami fonónových a fazónových posunutí. Uvažovať sa budú taktiež aj materiálová anizotropia a spojite nehomogénne materiály. Existujúca teória elasticity bude rozšírená na úlohy termoelasticity kvázikryštálov s využitím ich špeciálnych tepelných vlastností. V projekte sa uvažuje so stacionárnymi aj dynamickými okrajovými úlohami. Analyzovať sa budú typické trhlinové problémy v dvojrozmerných (2D) oktagonálnych kvázikryštáloh. Bude treba ukázať, že asymptotické polia v blízkosti koreňa trhliny v spojite nehomogénnom médiu sú rovnaké ako v homogénnom. Koeficienty intenzity napätí sú budú analyzovať pre rôzne materiálové gradovanie a tiež pre mechanické a tepelné zaťažovanie. Výsledky výskumu môžu pomôcť pri optimálnej gradácií konštituentov s cieľom zvýšiť štrukturálnu pevnosť dokonalých kompozitov.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Výskum vplyvu obalových konštrukcií na zmeny svetelného a tepelného prostredia v podkrovných priestoroch.
Research of envelope construction influences on luminous and thermal environment in attic spaces.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
SIMDAYAS – Simulovanie denného svetla v umelej oblohe
Simulation of daylight in artificial sky
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.10.2013 – 12.12.2016
Experimentálna a teoretická analýza sorpcie vodnej pary v stavebných materiáloch
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2015
Optická charakterizácia mikrofyzikálnych vlastností atmosférických častíc nesférického tvaru
Optical characterization of non-spherical atmospheric particles and retrieval of their microphysical properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Prenos a akumulácia vlhkosti v stavebných materiáloch pri prevádzkových podmienkach
Moisture transfer and accumulation in building materials under service conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prom. fyz. Koronthályová Oľga CSc.
Annotation: Predmetom vedeckého projektu je experimentálne určenie a modelovanie vplyvu karbonatácie a prítomnosti niektorých solí na parametre prenosu a akumulácie vlhkosti – prenos vodnej pary difúziou, kapilárny prenos kvapalnej vody a sorpciu vodnej pary – pre vybrané stavebné materiály. Analýza zmien pórovej štruktúry amineralogických zmien v testovaných stavebných materiáloch. Kvantifikovanie významnosti zistených zmien parametrov prenosu a akumulácie vlhkosti pre numerické simulácie tepelno-vlhkostného správania stavebných konštrukcií.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Progresívne ternárne zmesové cementové systémy s vysokoužitkovými vlastnosťami pre materiálové technológie a hydrotermálne podmienky
Progressive ternary blended cement systems with high-performance properties for material technologies and hydrothermal conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krajči Ľudovít PhD.
Annotation: Vymedzenie kalcinovaného kaolínového piesku a diatomitu pre použitie v cementových kompozitoch. Optimalizácia zloženia cementových ternárnych systémov. Štúdium hydratácie ternárnych zmesí, vývoja fázového zloženia a pórovej štruktúry. Výskum vzájomných interakcií zložiek ternárnych systémov. Určenie miery synergického efektu. Štúdium puzolánovej účinnosti. Verifikácia základných vlastností zmesí. Stanovenie dlhodobej koróznej odolnosti v agresívnom prostredí. Definovanie príspevku k zlepšeniu užitkovej kvality cementových kompozitov spojené s určením pridanej hodnoty danej zvýšenou mierou efektívnosti puzolánovej reakcie. Vymedzenie parametrov optimálneho zloženia kompozitných zmesí na báze cementov i netradičných spojív s využitím prírodných materiálov ako aj parametrov hydrotermálnej technológie použitej pre výrobu týchto kompozitov. Vyvinutie metódy pre matematické modelovanie zloženia kompozitných zmesí a prognózu vývoja užitkových vlastností materiálov.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Stanovenie parametrov interakcie pri zosilňovaní železobetónovýych prvkov so zohľadnením reologických vlastností
Determination of parameters of interaction at strengthening of reinforced concrete elements with regard to rheological properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Križma Martin PhD.
Annotation: Teoretické a experimentálne vyšetrovanie interakcie betónovej konštrukcie so zosilňujúcimi prvkami pri dlhodobom zaťažení. Vplyv reologických vlastností betónu na pretvorenie a napätosť zložených prierezov zosilnených prvkov. Vyšetrovanie časového vývoja porušovania spolupôsobenia prvku s FRP pásmi, resp. s nadbetónovanou spriahnutou doskou. Analýza stabilizácie procesov porušovania vyhodnotením veľkosti pretvárnej práce. Diagnostika stavu porušenia numerickým modelovaním pri porovnaní s vybranými experimentálnymi meraniami. Definovanie parametrov interakcie pri jednotlivých druhoch zosilňovania. Založenie dátabázy výsledkov so zameraním na degradáciu interakcie pri zosilňovaní betónových konštrukcií
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Vplyv imperfekcií na odolnosť konštrukčných prvkov a nosných konštrukcií strojov
Influence of imperfections on resistance of structural members and load-bearing structures of machines
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sadovský Zoltán DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2014
Numerické simulácie interakcií polí vo viacfázových poréznych médiach
Numerical simulations of multifield problems in multiphase porous media
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
inteligentné kom – Optimálny návrh inteligentných kompozitných materiálov
Optimal design of smart composite materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
PMOHAM – Pravdepodobnostné modelovanie tepelno-vlhkostného správania budov
Probabilistic modelling of hygro-thermal performance of buildings
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sadovský Zoltán DrSc.
Annotation: Cieľom projektu je pravdepodobnostné modelovanie spotreby energie v budove a tepelno-vlhkostného režimu vo vonkajšej stavebnej konštrukcii a v interiéri budovy. Úspešné riešenie predpokladá spojiť súčasné vedomosti z oblasti stavebnej fyziky – prenosu tepla, vlhkosti a vzduchu a z oblasti spoľahlivosti konštrukcií na vytvorenie novej pravdepodobnostnej metodiky predikcie spotreby energie a tepelno-vlhkostného správania budov. Jednotlivé kroky riešenia: zhromažďovanie a štatistická analýza vstupných materiálových parametrov a okrajových podmienok, výber a modifikácia vhodných deterministických modelov a existujúcich výpočtových algoritmov tepelno-vlhkostného správania na účely pravdepodobnostného riešenia, definície medzných stavov – kritérií prípustného tepelno-vlhkostného správania budov, riešenie pravdepodobnosti neprekročenia medzných stavov, porovnanie dosiahnutých výsledkov s dostupnými meraniami in situ a odporúčania pre praktické využitie výsledkov.
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
Všeobecný model oblohových jasov pre charakterizovanie dostupnosti denného svetla v mestských lokalitách
Unified system of sky luminance patterns characterizing daylight availability and conditions in urban spaces
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
Výskum kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík denného osvetlenia v budovách
Research of quantitative and qualitative daylighting characteristics in buildings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Wind – Účinky vetra na stavebné konštrukcie
Wind action in structural engineering
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tesár Alexander DrSc.
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2013
CEKOMAT II – Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov – 2. etapa
Development of CE for research and development of composite materials for structural applications – 2nd stage
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.7.2010 – 31.12.2012
Efektívna vlhkostná kapacita stavebných materiálov v dynamických podmienkach
Effective moisture capacity of building materials under dynamic conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prom. fyz. Koronthályová Oľga CSc.
Annotation: Predmetom vedeckého projektu je experimentálne určenie a modelovanie reálnej efektívnej vlhkostnej kapacity vybraných stavebných materiálov pri cyklických zmenách relatívnej vlhkosti vzduchu a pre rôznu dynamiku zmeny (periódu cyklu)relatívnej vlhkosti vzduchu. Vytvorenie zovšeobecneného modelu hysterézneho efektu pri sorpcii stavebných materiálov s prihliadnutím na ich mikroštruktúru. Implementovanie modelu do numerického výpočtového programu na simuláciu tepelno-vlhkostného správania stavebných materiálov a konštrukcií.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
Charakteristiky použiteľnosti zosilnených poškodených železobetónových lineárnych prvkov
Serviceability characteristics of strengthened damaged reinforced concrete linear elements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Križma Martin PhD.
Annotation: Teoreticko-experimentálna analýza charakteristík definujúcich medzné stavy použiteľnosti pre poškodené a následne zosilnené železobetónové konštrukčné prvky členeného prierezu. Pri poškodených prvkoch sa trhliny zainjektujú. Následné zosilňovanie prvkov pomocou FRP pásov resp. nadbetónovaním spriahovacej dosky. Verifikácia zosilňovacích postupov pri stupňovite rastúcom zaťažení s odľahčovaním, pohyblivom a dlhodobom zaťažení. Posudzovanie spoľahlivosti prvkov podľa veľkosti pretvárnej práce. Pre vybrané prvky v závislosti od spôsobu zaťaženia porovnanie výsledkov z experimentov s náhradným numerickým modelom
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Interaktívna strata stability tenkostenných prvkov konštrukcií
Interactive buckling of thin-walled structural elements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sadovský Zoltán DrSc.
Annotation: V súčasnosti prebieha rozsiahly výskum tenkostenných za studena tvarovaných prvkov a konštrukcií. Dôkazom toho sú vytýčené ciele pracovnej skupiny ECCS – TWG 7.5 [26]. V súlade s týmito cieľmi je navrhovaný vedecký projekt zameraný na vyšetrovanie pôsobenia a pevnosti ideálnych a skutočných tenkostenných za studenatvarovaných prvkov s rôznym prierezom, namáhaním a okrajovými podmienkami. Dôraz sa kladie na efektívne využitie a zlepšenie známych numerických metód ako aj návrhových postupov pre praktické použitie. Novým aspektom je zavedenie začiatočných geometrických imperfekcií pomocou integrálnej – energetickej miery, namiesto tradične používanej amplitúdy, ktorá predstavuje lokálnu charakteristiku imperfekcie.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Moderné bionické konštrukcie a materiály
Modern bionic structures and materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tesár Alexander DrSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Prírodné aluminosilikáty založené na aktívnom amorfnom SiO2 ako zložka nových zmesných cementových spojív s vysokými kvalitatívnymi parametrami cementových kompozitov
Natural aluminosilicates based on active amorphous SiO2 as component of newcement binders with high qualitative parameters of cement composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krajči Ľudovít PhD.
Annotation: Štúdium interakcie prírodného aluminosilikátu s obsahom amorfného SiO2 (diatomitický íl) s Portlandským cementom. Priebeh hydratácie, tvorba fázového zloženia a základné užitkové vlastnosti relevantných cementových kompozitov. Prešetrenie účinnosti pôvodného diatomitického ílu i transformovaného (kalcinovaného) diatomitického ílu v cementových systémoch v porovnaní s kalcinovaným kaolínovým pieskom obsahujúcim aktívny metakaolín. Verifikácia puzolánovej účinnosti v inovatívnom spojive s účinným diatomitom a metakaolínom na báze Portlandského cementu. Zhodnotenie vzájomných interakcií a príspevok k zlepšeniu kvality výsledných cementových systémov za súčasného definovania pridanej hodnoty. Optimalizácia zloženia nového spojiva na princípe efektívnosti pôsobenia puzolánov v systémoch na báze Portlandského cementu.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Modelovanie a numerické simulácie interakčných javov v konštrukčných prvkoch z piezomateriálov
Modelling and numerical simulations of multifield effects in structural elements of piezomaterials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.
Annotation: Hlavným cieľom projektu je dať fyzikálne konzistentné vypracovanie formulácií Lokálnych Integrálnych Rovníc a ich implementácie použitím aproximácií primárnych polí na podoblastiach v 2-D úlohách a 3-D osovo symetrických úlohách. Uvažujú sa mnohopoľné úlohy s interakciami elastických deformácií, elektromagnetických a teplotných polí; vyšetrovania tranzientných dynamických úloh; výskum trhlín pre poškodenie materálov; uvažovanie materiálovej anizotropie a kontinuálne nehomogénnych prostredí. Popri uvažovaní všeobecných počiatočno-okrajových úloh teórii kontinua, budeme sa venovať tiež špecifickým konštrukčným elementom akými sú dosky a škrupiny uvažované v Reissner-Mindlinovej teórii. Pozornosť sa bude venovať tiež konvergencii presnosti, numerickej stability a výpočtovej efektívnosti odvodených formulácií. V numerických experimentoch zameraných na testovanie sa použijú rôzne bezprvkové aproximácie pre implementáciu LIE. Hlavným hendikepom bezprvkových formulácií je časovo-náročný výpočet tvarových funkcií v integračných bodoch. Pre elemináciu tejto nevýhody plánujeme vypracovať schému analytického inetgrovania za určitých predpokladov umožňujúcu podstatne redukovať čas potrebný na kreovanie matice systému diskretizovaných rovníc.
Duration: 1.1.2009 – 12.12.2011
Centrum aplikovaného výskumu kompozitných materiálov pre hĺbkovú geotermiu
Centre for applied research of composite materials for deep geothermy
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 25.9.2009 – 31.8.2011
WALFOAM – Vývoj panelu z hliníkovej peny pre stropné chladenie a stenové vykurovanie
Development of alluminium foam panel for ceiling cooling and wall heating
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mihálka Peter PhD.,
Annotation: Projekt je zameraný na vývoj panelu pre stropné chladenie a stenové vykurovanie a návrh pilotnej technológie pre jeho výrobu. Základným materiálom je hliníková pena, v ktorej je integrovaná rúrka pre vykurovacie/chladiace médium.
Duration: 1.9.2009 – 31.8.2011
CAPACINS – Kapilárne aktívny tepelnoizolačný systém pre obnovu budov
Capillary active thermal insulation system for building renovation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.6.2008 – 30.6.2011
Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektrických a elektronických odpadov pre aplikácie v stavebníctve
Development of cement composites from electric and electronic plastic waste for application in the building industry
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.5.2009 – 30.4.2011
Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie.
Creation of CE for research and development of composite materials for structural engineering, construction and medical applications
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Duration: 1.5.2009 – 28.2.2011
Modern architect – Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova
Modern architecture as heritage: low energy renewal
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Ing.arch. Dulla Matúš DrSc.
Annotation: Preskúmať štruktúru moderného pamiatkového architektonického fondu na Slovensku a charakteristické typymoderných budov jednotlivých období. Definovať špecifiká autenticity moderny, štruktúry pamiatkovýchhodnôt vrátane autorských koncepcií a súčasných názorov na kultúrno-historické hodnoty tohtoarchitektonického fondu. Spracovať typológiu a databázu stavebných konštrukcií a materiálov, obvodovýcha strešných plášťov a otvorových konštrukcií. Definovať možnosti zlepšenia úžitkových vlastností (hlavneenergetickej úspornosti, hygieny, zdravia a kvality vnútorného prostredia) zmenou alebo dodatočnou tepelnouochranou s ohľadom na pamiatkové architektonické hodnoty. Preskúmať podiel otvorových výplní naarchitektonickom výraze, energetickej náročnosti a kvalite vnútorného prostredia a sformulovať parametre ichsubstitúcie. Vyvinúť metódu hodnotenia súboru objektívnych a subjektívnych úžitkových vlastností obalovýchkonštrukcií. Spracovať štrukturovaný súbor pamiatkových požiadaviek z hľadiska udržateľnosti. Stanoviťsystém kritérií pre posudzovanie diel moderny ako špecifického druhu architektúry v procese vyhlasovania zanárodnú kultúrnu pamiatku a definovať jej určujúce pamiatkové hodnoty. Zohľadniť pritom aspekt ochranyoriginálneho, resp. autentického výrazu (obvodový plášť) a hmoty vrátane súboru remeselných, technickýcha technologických detailov a prvkov a výtvarnej výbavy objektu. Zostaviť typológiu potencionálnych pamiatoka pripraviť návrhy skupín objektov modernej architektúry na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fonduSR. V tejot súvislosti preskúmať teoretické základy procedúry akceptovania diel moderny ako pamiatkovéhodedičstva rôzneho stupňa a aspekty autorstva. Prispieť k zvýšeniu profesionálneho záujmu o objekty modernejarchitektúry ako plnohodnotnej súčasti pamiatkového fondu a navrhnúť riešenia z hľadiska perspektívy ichzachovania v závislosti od energetickej úspornosti. Priamou zainteresovanosťou Pamiatkového úradu na projektevytvoriť predpoklady pre následné aplikovanie výsledkov výskumu v bežnej pamiatkovej praxi prisystematickom rozširovaní pamiatkového fondu o diela modernej architektúry, ako aj pri presadzovaní jednotneja teoreticky podloženej pamiatkovej ochrany a obnovy.
Project web page: http://www.register.ustarch.sav.sk/
Duration: 1.6.2008 – 31.12.2010
PCPS – Presné riadenie piezoelektrických systémov
Precision control of piezoelectric systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Duration: 1.6.2008 – 31.12.2010
LITRATU – Výskum prenosu svetla tubusovými svetlovodmi
Research of light transport through tubular skylights
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.6.2008 – 31.12.2010
Výskum využiteľnosti denného osvetlenia pre zlepšenie energetickej prevádzky budov
Daylight utilization research for improving the energy performance of buildings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
PODKLADY PRE NAVRHOVANIE KONŠTRUKCIÍ NA ÚČINKY ZAŤAŽENIA SNEHOM
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sadovský Zoltán DrSc.
Annotation: Aktualizácia mapy snehových oblastí, nové mapy zonálnych závislostí zaťaženia snehom na nadmorskej výške a regiónov mimoriadnych zaťažení snehom. Súčinitele častého a kvázistáleho zaťaženia snehom, optimalizácia parciálnych a kombinačných súčiniteľov zaťažení snehom a vetrom pre nízkopodlažné rámy priemyselných budov. Transformácia námrazovej mapy na aktuálnu definíciu charakteristickej hrúbky námrazy. Sumarizovanie dostupných meraní a pozorovaní námrazy a hodnotenie ich použiteľnosti pre zostavenie novej mapy.
Project web page: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=82867
Duration: 1.3.2010 – 30.11.2010
Parametre určujúce vlhkostnú tlmiacu hodnotu hygroskopických stavebných materiálov
Parameters determining the moisure buffer value of building hygroscopic materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prom. fyz. Koronthályová Oľga CSc.
Annotation: Interakciu vnútornej klímy s hygroskopickými vnútornými povrchmi možno charakterizovať a predikovať pomocou novozavedeného parametra – vlhkostnej tlmiacej hodnoty. Vlhkostná tlmiaca hodnota závisí od materiálových parametrov: hygroskopickej kapacity, danej sklonom sorpčnej krivky v uvažovanom intervale relatívnych vlhkostí, súčiniteľu difúzie vodnej pary a od samotného režimu zmien relatívnej vlhkosti v interiéri, hlavne ich periodicity.Skutočnosť, že sorpčné izotermy pórovitých materiálov môžu vykazovať viac alebo menej významné hysterézne správanie a súčiniteľ difúzie vodnej pary je funkciou (často nelineárnou) obsahu vlhkosti spôsobujú, že praktická, experimentálne určená vlhkostná tlmiaca hodnota materiálov sa môže líšiť od teoreticky určenej „ideálnej" hodnoty.Predmetom vedeckého projektu je určenie vplyvu hysterézy a vlhkostnej závislosti materiálových parametrov na praktickú vlhkostnú tlmiacu hodnotu vybraných stavebných materiálov v rôznych intervaloch relatívnej vlhkosti vzduchu a pri rôznych režimoch zmeny relatívnej vlhkosti vzduchu.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Znižovanie rizika porušenia kompozitných sústav pri nárazoch, výbuchoch a kinematických budeniach
Mitigation of failure risk of composite under impact, explosion and kinematic excitation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.,Ing. Juhásová Emília DrSc.
Annotation: Výskum namáhania a deformácií konštrukcií z kompozitných materiálov v dôsledku prírodných a technologických dynamických účinkov vrátane nárazov a výbuchov. Analýza skutočných a typických zaťažovacích procesov a ich rozbor vo vzťahu ku klasickým a kombinovaným konštrukčným systémom, ktoré obsahujú aj časti z polymérových materiálov. Teoreticko-experimentálna analýza dynamickej kapacity tuhosti a pevnosti alternatívnych materiálovo-konštrukčných kombinácií pri nárazoch. Teoreticko-numerické overenie účinnosti aplikácie polymérových materiálov a redukčných opatrení na zvýšenie dynamickej kapacity konštrukcií. Definovanie výpočtových modelov, metód, kritérií a podmienok odporúčaných pre uplatňovanie metód kapacitného návrhu pri týchto systémoch v Európskom regióne a osobitne v podmienkach i Strednej Európy.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2008
Inovatívne spojivo na báze cementu a upraveného kaolínu s vysokou trvanlivosťou a ekologickým prínosom pre životné prostredie
Innovative binder based on cement and modified kaolin with high durability and ecological contribution to life environment.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krajči Ľudovít PhD.
Duration: 1.1.2006 – 1.12.2008
Mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom organického kameniva
Commision of S.G.A. for building industry, architecture, mining and geotechnique
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Križma Martin PhD.
Annotation: Teoreticko-experimentálna analýza charakteristík definujúcich medzné stavy použiteľnosti pre poškodené a následne zosilnené železobetónové konštrukčné prvky členeného prierezu. Pri poškodených prvkoch sa trhliny zainjektujú. Následné zosilňovanie prvkov pomocou FRP pásov resp. nadbetónovaním spriahovacej dosky. Verifikácia zosilňovacích postupov pri stupňovite rastúcom zaťažení s odľahčovaním, pohyblivom a dlhodobom zaťažení. Posudzovanie spoľahlivosti prvkov podľa veľkosti pretvárnej práce. Pre vybrané prvky v závislosti od spôsobu zaťaženia porovnanie výsledkov z experimentov s náhradným numerickým modelom
Duration: 1.1.2006 – 1.12.2008
Numerické a experimentálne vyšetrovanie lomových vlastností konštrukcií z funkcionárne gradientných materiálov
Numerical and experimental investigation of fracture behaviour of structural elements made from functionality gradient materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Duration: 1.1.2006 – 1.12.2008
Optimálne bionické konštrukcie a materiály s riadeným pôsobením
Optimized bionics structures and materials with behaviour control
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tesár Alexander DrSc.
Duration: 1.1.2006 – 1.12.2008
Syntéza a vlastnosti nových anorganických polymérnych cementov založených na ílových materiáloch a troske
Synthesis and properties of new inorganic polymer cements based on clay materials and slag
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Živica Vladimír DrSc.
Duration: 1.1.2006 – 1.12.2008
Pôsobenie oceľovej konštrukcie obsahujúcej trhliny následkom opakovaného vybočovania jej tenkostenných častí.
Behaviour of steel structure containing cracks due to repeated buckling of its thin – walled components
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kriváček Jozef CSc.
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007
Spoľahlivostná optimalizácia konštrukcií
Reliability – based optimalization of structuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sadovský Zoltán DrSc.
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007
– – Výskum celoročných zmien slnečných a svetelných dostupností pre počítačové posudzovanie trvalo udržateľných budov
Research of the year – round changes of solar and daylight availability for the computer evaluation of sustainable buildings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007
Výskum svetelných pomerov na Slovensku pre efektívny návrh budov na základe oblohových normálov CIE a meraní v Bratislave
Research of the daylight conditions in Slovakia for the effective building design on the CIE standards and measurements at Bratislava
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2002 – 31.12.2004
Experimentálna a teoretická analýza sorpcie vodnej pary v stavebných materiáloch
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Multiškálové modelovanie vrstevnatých, vláknami vystužených a poréznych magnetoelektrických materiálov
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Ing. Wünsche Michael