Projects

International

ReBuilt – –
Circular and digital renewal of central Europe construction and building sector
Program: INTERREG
Project leader: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Stavebníctvo je jedným z odvetví s najväčšou spotrebou prírodných zdrojov (viac ako 50 % všetkých vyťažených materiálov, 50 % vody a 1/3 energie sa spotrebuje v stavebníctve, čím vzniká aj viac ako 1/3 všetkých odpadov. a 1/3 GHG), preto má podpora obehového hospodárstva (CE) v tomto sektore významný vplyv na blahobyt stredoeurópskej spoločnosti a zvyšuje jej efektívnosť využívania zdrojov. Súčasná situácia inovačných ekosystémov pre kruhovú a digitálnu výstavbu sa v jednotlivých regiónoch výrazne líši. Zatiaľ čo niektoré regióny už majú osvedčené postupy používania recyklovaných materiálov a zavedené administratívne postupy (napr. kritériá konca odpadu), iné stále robia prvé kroky smerom k kruhovej a digitálnej výstavbe (napr. so zameraním hlavne na zasypávanie stavebného a demolačného odpadu). . Spoločné medzery vo všetkých regiónoch sú však:1. Všeobecná neochota k produktom na báze sekundárnych surovín (SRM); 2. Nedostatok fungujúceho stavebného trhu založeného na SRM; 3. Nedostatok vhodných údajov o kvalite produktov na báze SRM a ich vysledovateľnosti (toky odpadu k produktom); 4. Nedostatok administratívnych/právnych ciest na opätovné použitie produktov.5. Nedostatok osvedčených postupov obchodných modelov obehového hospodárstva; 6. Nedostatok nadnárodného vzdelávacieho programu pre odborníkov v tvare T.Celkovým cieľom projektu ReBuilt je zvýšiť povedomie a atraktívnosť okružnej a digitálnej výstavby prostredníctvom vytvorenia vzdelávacieho programu, modernizácie a pilotovania nových riešení (technických a digitálnych), modernizácie opatrení na strane dopytu vrátane zeleného označovania, EoW, zelené verejné obstarávanie (GPP) a prostredníctvom vytvorenia prvej stredoeurópskej stratégie okružnej a digitálnej výstavby, ktorá bude nasadená prostredníctvom siete regionálnych obehových a digitálnych stavebných uzlov. Výstupy a výsledky projektu budú ďalej preberať výstavbu v strednej Európe, berúc do úvahy regionálne a mestské/vidiecke špecifiká.
Duration: 1.4.2023 – 1.6.2026
INHAAR – Charakterizácia atmosférického aerosólu z pozemnej rádiometrie
International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers
Program: COST
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav, DrSc.
Annotation: Cieľom projektu „ΗΑRΜΟΝΙΑ“ je vytvoriť sieť zahŕňajúcu inštitúcie a vedcov, ktorí vyvinuli alebo využívajú oblohové a slnečné fotometre za účelom optickej charakterizácie atmosféry, špeciálne aerosólu. Do portfólia projektu patrí aj lunárna fotometria alebo merania získané v nočných hodinách pomocou prístrojov snímajúcich svetlo hviezdnej oblohy. Projekt smeruje k zlepšeniu interakcie a výmeny poznatkov medzi vedcami združenými v doposiaľ izolovaných tímoch. Štandardizácia neformátovaných výstupov umožní harmonizáciu aerosólových dát a následne ich lepšiu využiteľnosť v medzinárodnom priestore. Integrálnou súčasťou projektu je aj podpora a organizovanie dialógu medzi výskumníkmi a výrobcami prístrojov za účelom dosiahnutia pokroku v zmysle zlepšenia súčasných fotometrických prístrojov a návrhu inovatívnych riešení pre potreby vývoja nových meracích zariadení.
Project web page: https://harmonia-cost.eu/
Duration: 1.10.2022 – 31.10.2026
H2GEO – Nová technológia výroby vodíkových a geopolymérnych kompozitov z odpadu po ťažbe uhlia
New technology for the production of hydrogen and geopolymer composites from coal mining wasteuction from post-mining waste
Program: 5RP
Project leader: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Súčasná situácia na trhu s palivami, súvisiaca najmä s vojnou na Ukrajine, môže spôsobiť prerušenie dodávok palív a iných surovín vrátane stavebných materiálov.V rámci projektu je plánovaný vývoj komplexnej technológie pre manažment skládok banského odpadu. Hlavnou myšlienkou projektu je využitie separovaných minerálnych frakcií a popolčeka na výrobu geopolymérnych kompozitov. Plánuje sa využitie CO2 ako procesného nosiča pri výrobe kompozitov.Ďalším dôležitým aspektom projektu je určenie možnosti získavania vodíka zo splyňujúcich energetických frakcií. Kvalitné suroviny na výrobu geopolymérov a vodíka zabezpečí využitie inovatívneho mobilného separátora na spracovanie banského odpadu. Projekt umožní vytvorenie ekologických a ekonomicky opodstatnených zariadení s využitím materiálu zo skládky odpadu po ťažbe. Dosiahnutie konečného cieľa bude možné vďaka realizácii čiastkových cieľov stanovených v projekte, vrátane vývoja technológií venovaných výrobe geopolymérov a vodíka.
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2026
BSS – Prachové častice v slnečnej sústave
The birth of solar systems (PLANETS)
Program: 5RP
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav, DrSc.
Annotation: Slnečné systémy vznikajú z prachu, plynu a ľadu prítomných v diskoch obklopujúcich novozrodené hviezdy. Najmodernejšie snímky zo súčasných teleskopov odhalili zložité subštruktúry, ktoré môžu byť spôsobené formovaním planét. Tieto pozorovania však vyvolali mnoho otázok týkajúcich sa toho, kedy a ako vznikajú planéty; napríklad meriame hmotu diskov, ktorá je príliš nízka na to, aby vytvorila analóg slnečnej sústavy. Ďalej, demografia poskytnutá pozorovaniami extrasolárnych planetárnych systémov odhalila obrovskú rozmanitosť a naznačila, že naša slnečná sústava môže byť jedinečná. Je jasné, že náš obraz o zrode Slnečných sústav zostáva neúplný napriek týmto veľkým pokrokom v pozorovaniach.Tento projekt vytvára multidisciplinárnu sieť zahŕňajúcu tri základné kamene: experimenty, modely a pozorovania. Experimentálne údaje sú potrebné na presné popísanie fyziky v modeloch vývoja diskov a formovania planét a na správnu interpretáciu pozorovaní emisie prachu a plynu. Modely sú „virtuálnym laboratóriom“, v ktorom možno skúmať fyzikálne teórie a je tiež sú užitočné pre neskoršiu diagnostiku dát získaných z pozorovaní. Nakoniec, pozorovania nám poskytujú referenčné hodnoty potrebné na potvrdenie alebo vyvrátenie nášho obrazu o zrode slnečnej sústavy.
Project web page: https://www.cost.eu/actions/CA22133
Duration: 1.9.2023 – 30.9.2027

National

LIGHT-POLLUTION- – Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia
Comprehensive model of light pollution propagation into the ambient environment
Program: APVV
Project leader: Mgr. Kocifaj Miroslav, DrSc.
Annotation: Spoľahlivá predpoveď šírenia svetla z umelých zdrojov do okolitého prostredia a jeho vplyvu na jas nočnej oblohy (NSB) je globálnou výzvou, ktorá sa týka predovšetkým miest. Nárast úrovní NSB má evidentné spoločenské dopady v oblasti ekológie miest, ľudského zdravia, energetickej bezpečnosti a udržateľnosti. Pochopenie a interpretácia jasu nočnej oblohy vo vzťahu k nárastu úrovní vonkajšieho osvetlenia je preto nevyhnutným krokom k správnej prognóze vývoja kvality nočnej oblohy. V rámci riešenia projektu vyvinieme komplexný model NSB novej generácie poskytujúci výrazne lepšiu zhodu s experimentom, než poskytujú doterajšie teoretické riešenia. Model tak bude použiteľný pre akúkoľvek lokalitu na svete berúc do úvahy atmosférické podmienky prevládajúce v príslušnom regióne, pričom umožní (1) oveľa presnejšie vyhodnotiť vplyv nových inštalácií vonkajšieho osvetlenia na NSB v meste a jeho okolí; (2) skúmať vzťah medzi svetelným znečistením a inými formami znečistenia prostredia; (3) objasniť vzťah medzi emisiou antropogénnych častíc do ovzdušia a NSB; (4) predpovedať množstvo svetla na zemskom povrchu a v 3D priestore; a (5) na základe získaných výsledkov (kombináciou modelovania a experimentálnej validácie) navrhnúť nové stratégie na zníženie úrovne NSB, a to aj vo vzťahu k modernizácii vonkajšieho osvetlenia. V rámci projektu odvodíme riadiace rovnice pre NSB, ktoré umožnia interpretovať vplyv jednotlivých parametrov na jas nočnej oblohy. To povedie k doposiaľ najhlbšej analýze NSB dát a prinesie príležitosti odhaliť niektoré skryté alebo neznáme závislosti, prípadne získať aproximácie užitočné hlavne pre účely expresného modelovania. Súčasťou projektu je riešenie vektorovej rovnice prenosu žiarenia a určenie Stokesovych parametrov pri ľubovoľnom pokrytí oblohy oblačnosťou a variabilných svetelných emisiách z umelých zdrojov.
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
MEMOLIPO – Meranie and modelovanie svetelného znečistenia
Measuring and Modelling Light Pollution
Program: SASPRO
Project leader: Dr. Wallner Stefan, BSc MSc
Annotation: Cieľom projektu je meranie a modelovanie svetelného znečistenia – globálneho fenoménu, ktorýsúvisí s prítomnosťou umelého svetla v noci. Nesprávne nasmerovanie svetelných emisií z pozemnýchzdrojov vedie k neželanému presvetleniu okolia a zvyšuje mieru jeho škodlivých účinkov na životnéprostredie. Neustály nárast množstva umelého svetla produkovaného v nočných hodinách zhoršujenielen viditeľnosť objektov na nočnej oblohe, ale aj podmienky pre živé organizmy, vrátane ľudí.Jedným z hlavných zámerov projektu MEMOLIPO je lepšie pochopiť vplyv atmosféry na jas nočnejoblohy, zlepšiť možnosti merania týchto vplyvov pomocou dostupnej prístrojovej techniky, a vneposlednom rade vyvinúť nové progresívne techniky merania zmien jasu v krátkodobom adlhodobom meradle. Z testov vykonaných predkladateľom len prednedávnom vyplynulo, že údajezískavané z monitorovacích sietí môžu byť potenciálne nesprávne interpretované z dôvodu sezónnychzmien – napr. zmeny albeda zemského povrchu. Tento parameter ovplyvňuje množstvo svetla, ktorésa dostáva do prostredia po odraze od okolitých povrchov a tak priamo mení rozloženie jasu na oblohe,čo je nutné zahrnúť do budúcich globálnych modelov. Silným modulátorom jasu oblohy je aj aktuálnystav atmosféry, predovšetkým miera znečistenia aerosólovými časticami, ktorá úzko súvisí s tzv.optickou hrúbkou aerosólu (AOD). Hodnota AOD koreluje s účinným prierezom spätného rozptylu,ktorý bude v procese implementácie projektu meraný ceilometrom. Dáta získané meteorologickýmceilometrom sú pritom neporovnateľne presnejšie než tie získavané z veľkých monitorovacích sietí. Prezlepšenie interpretácie dát budú merania doplnené o údaje z dronov. Vďaka komplementárnostitýchto dát bude možné testovať teórie a overiť výsledky získané z nezávislých pozemných meraní. Toumožní vôbec po prvý krát overiť, či ľahko dostupné pozemné merania dokážu aproximovať emisnúfunkciu mesta, čo je kľúčový parameter bez ktorého nie je možné predpovedať šírenia svetelnéhoznečistenia do okolitého prostredia. Plánované celooblohové merania tiež pomôžu identifikovať rádiusvplyvu prežiarenej časti oblohy na okolité prostredie, teda určiť vzdialenosť prieniku svetelnéhoznečistenia do prostredia, predovšetkým do chránených prírodných oblastí. Výsledky projektu takposkytnú dôležité indikátory pre chápanie vzájomných väzieb medzi parametrami prostredia a jasomnočnej oblohy a tiež cenné vstupy pre vývoj nových modelov a výpočtových nástrojov prepredpovedanie úrovne svetelného znečistenia v rôznych lokalitách. Záber projektu presahuje oblasťjednej vednej disciplíny, pričom má potenciál prispieť k rozvoju nových poznatkov v oblasti ekológie,biológie, environmentálnej fyziky, ale aj k technickým štúdiám zameraným napr. na riadenieosvetlenia, udržateľnosť a návrh riešení vedúcich s úspore energií.
Project web page: https://saspro2.sav.sk/documents/fellows/wallner_SK.pdf
Duration: 1.9.2022 – 31.8.2025
Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty
Study of multicomponent cement material degradation under conditions simulating CO2 enriched geothermal environment
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kuzielová Eva, PhD.
Annotation: Opodstatnenosť podrobného štúdia uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty s termálnou vodou podmieňuje vývoj nových viaczložkových, aj ľahčených, cementových materiálov, ktoré možno využiť pre cementovanie v geotermálnych vrtoch, ako aj potenciál geologickej sekvestrácie CO2. Projekt je zameraný na komplexný výskum degradačných reakcií pri vysokých teplotách a tlakoch, ktoré sú ovplyvnené zložením geotermálnej vody, hydratačnými, puzolánovými, latentne hydraulickými reakciami a vysokoteplotnými transformáciami primárnych reakčných produktov. Z hľadiska predikcie dopadov uhličitej korózie je dôležité študovať jej priebeh už od skorých štádií hydratácie a zamerať sa na spolupôsobenie rôznych typov reakcií v závislosti od zloženia, fyzikálnej a chemickej povahy použitých prímesí. Výskum v špecifických podmienkach, ktoré ovplyvňujú kinetiku aj termodynamiku prebiehajúcich reakcií, a zhodnotenie ich vplyvu na úžitkové vlastnosti umožní optimalizáciu zložení viaczložkových cementov.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
MULCEM – Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály
Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials
Program: APVV
Project leader: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Štúdium chémie, fázového vývoja a fázovej rovnováhy počas hydratácie viaczložkových cementových materiálov je kľúčovou výzvou pri vývoji vysokohodnotných stavebných materiálov. Preto1. predkladaný projekt sa zaoberá komplexným štúdiom vplyvu normálnych a hydrotermálnych podmienok ošetrenia na hydratačnú reakciu viaczložkových cementových spojív za účelom optimalizácie zloženia cementových kompozitov pre vysokoteplotné hydrotermálne vrty;2. v rámci projektu sa vyvinie ťažký betón založený na optimalizovanom zložení viaczložkových cementových spojív a kameniva s vysokou hustotou. Konkrétny návrh bude brať do úvahy rádioaktívne izotopy, aby sa minimalizoval aktivačný účinok gama a neutrónového žiarenia pri použití ako biologické tienenie v jadrových elektrárňach;3. účelom tohto projektu je vývoj pokročilých betónových materiálov, jedinečných svojho druhu; Ťažké samozhutňovacie betóny vystužené vláknami so špeciálnymi ochrannými vlastnosťami proti balistickým raketám.Spoločným menovateľom týchto cieľov je chémia hydratačnej reakcie vrátane kinetiky a mechanizmov, fázového vývoja a rovnováhy kompozitov zahŕňajúcich obyčajný portlandský (OPC) cement a doplnkové cementové materiály (SCM). Rôzne režimy ošetrenia(obyčajné, hydrotermálne), komplexná chemická analýza vrátane rádioaktívnych izotopov každej zložky, distribúcia veľkosti častíc spojív a kameniva sú niektoré z hlavných faktorov, ktoré sú hnacími silami pre realizáciu predloženého projektu.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Zlepšenie štrukturálnej bezpečnosti a energetickej účinnosti prostredníctvom vývoja trvalo udržateľných cementových kompozitov na báze cementu odolných voči extrémnym teplotám s funkciami samoopravenia po požiari
Improving Structural Safety and Energy Efficiency Through Development of Extreme Temperature Resistant Sustainable Cement-Based Composites with Post-Fire Self-Healing Features
Program: SASPRO
Project leader: Mgr. Vedrtnam Ajitanshu
Duration: 1.9.2022 – 31.8.2025