Projects

National

ReDirCom – Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí
Research of direct component of daylighting in architectural and interior environment
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Annotation: Výskum v dennom osvetlení budov smeruje k väčšiemu využívaniu oblohového a slnečného svetla. Upúšťa sa od konceptu hodnotenia najnepriaznivejšieho stavu a zavádza sa klimatický prístup k celoročnému využívaniu denného svetla.Výskum dostupnosti difúznej osvetlenosti priniesol metodiku na štandardné hodnotenieinteriérovej osvetlenosti.Zatiaľ nie je preskúmaná dostupnosť priamej zložky celkovej dennej osvetlenosti, ktoráprispieva k dynamike svetelneho prostredia a ovplyvňuje i fyziologické funkcie ľudského tela. Slnečné žiarenie je hlavným zdrojom života všetkých organizmov na zemi. V mestskom prostredí významnú úlohu zohráva architektonické stvárnenie prostredia.Budova aj achitektúra sa chápe ako statický prvok s danými atribútmi.Nový prístup požaduje riešenia adaptabilných a flexibilných foriem založených na druhovej rozmanitosti.Projekt bude skúmať dostupnosť priamej zložky dennej osvetlenosti,vplyv slnečného žiarenia na kvalitu interiérového prostredia a adaptabilné a flexibilné architektonické formy.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022