Projects

National

Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov
Material composition and properties of Self-Compacting Heavyweight Concrete
Program: VEGA
Project leader: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Podstatou projektu je vývoj ťažkých a zároveň samozhutňujúcich betónov na základe cementových kompozitov obsahujúcich prímesi (vysokopecnú trosku, metakaolín a mletý vápenec), ťažkých kamenív (magnetitu, barytu alebo ich zmesí) a superplastifikátorov. V rámci projektu bude stanovené chemické zloženie jednotlivých betónových komponentov vrátane prítomnosti izotopov, tepelné zafarbenie pri hydratácii cementových kompozitov, optimalizovaná zrnitostná krivka ťažkých a betónové zlo-ženie tak, aby skúmaný materiál mal objemovú hustotu vyššiu než 3000 kg/m3 a zároveň spĺňal charakteristiky samozhutňujúcich betónov, tj schopnosť samozhutnenia bez akejkoľvek zhutňovacej sily aj pri veľmi hustej výstuži, bez segregácie a sedimentácie jeho zložiek stanovené pomocou V- lievika a L- formy. Budú skúmané krátke a dlhodobé mechanické a fyzikálne vlastnosti výsledných betónov. Samozhutňujúce ťažké betóny majú potenciálu aplikáciu v jadrových elektrárňach a v priestoroch vystavených dlhodobému jadrovému žiareniu.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty
Study of multicomponent cement material degradation under conditions simulating CO2 enriched geothermal environment
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kuzielová Eva, PhD.
Annotation: Opodstatnenosť podrobného štúdia uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty s termálnou vodou podmieňuje vývoj nových viaczložkových, aj ľahčených, cementových materiálov, ktoré možno využiť pre cementovanie v geotermálnych vrtoch, ako aj potenciál geologickej sekvestrácie CO2. Projekt je zameraný na komplexný výskum degradačných reakcií pri vysokých teplotách a tlakoch, ktoré sú ovplyvnené zložením geotermálnej vody, hydratačnými, puzolánovými, latentne hydraulickými reakciami a vysokoteplotnými transformáciami primárnych reakčných produktov. Z hľadiska predikcie dopadov uhličitej korózie je dôležité študovať jej priebeh už od skorých štádií hydratácie a zamerať sa na spolupôsobenie rôznych typov reakcií v závislosti od zloženia, fyzikálnej a chemickej povahy použitých prímesí. Výskum v špecifických podmienkach, ktoré ovplyvňujú kinetiku aj termodynamiku prebiehajúcich reakcií, a zhodnotenie ich vplyvu na úžitkové vlastnosti umožní optimalizáciu zložení viaczložkových cementov.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
MULCEM – Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály
Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials
Program: APVV
Project leader: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Annotation: Štúdium chémie, fázového vývoja a fázovej rovnováhy počas hydratácie viaczložkových cementových materiálov je kľúčovou výzvou pri vývoji vysokohodnotných stavebných materiálov. Preto1. predkladaný projekt sa zaoberá komplexným štúdiom vplyvu normálnych a hydrotermálnych podmienok ošetrenia na hydratačnú reakciu viaczložkových cementových spojív za účelom optimalizácie zloženia cementových kompozitov pre vysokoteplotné hydrotermálne vrty;2. v rámci projektu sa vyvinie ťažký betón založený na optimalizovanom zložení viaczložkových cementových spojív a kameniva s vysokou hustotou. Konkrétny návrh bude brať do úvahy rádioaktívne izotopy, aby sa minimalizoval aktivačný účinok gama a neutrónového žiarenia pri použití ako biologické tienenie v jadrových elektrárňach;3. účelom tohto projektu je vývoj pokročilých betónových materiálov, jedinečných svojho druhu; Ťažké samozhutňovacie betóny vystužené vláknami so špeciálnymi ochrannými vlastnosťami proti balistickým raketám.Spoločným menovateľom týchto cieľov je chémia hydratačnej reakcie vrátane kinetiky a mechanizmov, fázového vývoja a rovnováhy kompozitov zahŕňajúcich obyčajný portlandský (OPC) cement a doplnkové cementové materiály (SCM). Rôzne režimy ošetrenia(obyčajné, hydrotermálne), komplexná chemická analýza vrátane rádioaktívnych izotopov každej zložky, distribúcia veľkosti častíc spojív a kameniva sú niektoré z hlavných faktorov, ktoré sú hnacími silami pre realizáciu predloženého projektu.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024