Spolupráca s univerzitami / VŠ (fakultami)

Názov vysokej školy Druh spolupráce Zhodnotenie Začiatok Koniec
University Cégep de Sherbrooke, Kanada spoluorganizovanie konferencie LPTMM2015 zintenzívnenie spolupráce 2015 trvá
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK spolupráca na riešení projektu APVV-14-0017 spoločný projekt 2015 trvá
US Army Research Lab, USA spoločný projekt W911NF-14-1-0601 spolupráca na riešení projektu 2014 trvá
Stavebná fakulta TUKE spoločný projekt VEGA-0117-14 spolupráca podľa harmonogramu, dvaja doktorandi úspešne ukončili štúdium obhajobou dizertačn… 2010 trvá
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, VUT Brno, Česko spolupráca v pedagogickej činnosti, vo vedení doktorandov a postdoktorandov zlepšenie pedagogického procesu 2008 trvá
Stavebná fakulta ŽU spolupráca na riešení projektu VEGA 2/0033/15 spoločný projekt, posudková činnosť, členstvo v Odborovej komisie TKIS 1996 trvá
Stavebná fakulta STU spoločný projekt APVV-0118-12, spolupráca v skúšobnictve spolupráca podľa harmonogramu, jeden doktorand úspešne ukončil štúdium obhajobou dizertačnej… 1996 trvá
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU spoločný projekt, spolupráca v pedagogickej činnosti zlepšenie pedagogického procesu 1995 trvá
Fakulta architektúry STU spolupráca na riešení projektu APVV-0204-07 V uplynulom ročnom období sa spolupráca zamerala na identifkáciu špecifických vlastností mode… 2008 2010
Strojnícka fakulta STU spolupráca na riešení projektu APVV-0427-07 Spolupráca na vývoji nových výpočtových metód pre piezoelektrické systémy 2008 2010
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU spolupráca na riešení projektu APVV-0264-07 Spolupráca na výskume prenosu svetla tubusovými svetlovodmi 2008 2010
University of Calabria,Taliansko stážb doktoranda na ústave Riešenie indikatrixových a gradačných funkcií 2011 2011
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brne, Česká republika spolupráca na riešení projektu APVV-SK-CZ 0015-09 Spolupráca pri riešení modelovania denného osvetlenia v budovách 2010 2011
Fakulta stavební ČVUT Praha, ČR Stáž doktoranda v rámci EU Lifelong Learning Programme LLP – Erasmus 2012-2013 experimentálne merania denného osvetlenia, ich vyhodnotenie, štúdium premenlivosti denného osve… 2013 2013
University of Ioannina, Grécko stáž doktoranda v rámci EU Lifelong Learning Programme LLP – Erasmus 2012-2013 analýza vyhodnocovanie meraní denného osvetlenia, klasifikácia podmienok dennej osvetlenosti 2013 2013
University Cégep de Sherbrooke, Kanada spoluorganizovanie konferencie LPTMM2013 vybudovanie spolupráce 2013 2013
US Army Research Lab, USA spoluorganizovanie konferencie OCAA2013 vybudovanie spolupráce 2013 2013
International Iberoamerican University of México, Mexiko postdoktorandská stáž modelovanie difúzneho svetla oblohy generovaného pozemnými zdrojmi 2012 2013
Fakulta architektúry STU príprava zadania ateliérovej tvorby pre 3. ročník bakalárskeho štúdia, konzultácia a oponovanie prác, príprava publikácie Územie Kamenného námestia v Bratislave predstavuje aktuálny problém v kontexte plánovania a v�… 2014 2014
Fakulta architektúry STU príprava zadania diplomovej práce, konzultácia a oponovanie prác, príprava publikácie, resp. výstavy prác Plánovanie a výstavba v rámci územia areálu SAV v Bratislave predstavuje aktuálny problém pre… 2014 2014
Fakulta architektúry STU príprava a organizovanie workshopu pre študentov architektúry pod názvom Perfect space workshop bol určený na výučbu analýzy mestského verejného priestoru prostredníctvom programu… 2014 2014
Fakulta architektúry STU príprava a organizovanie workshopu pre študentov a absolvenstov architektúry pod názvom Pre ciachovňu workshop bol určený na hľadanie možností ďalšieho využitia industriálneho objektu bývalej … 2014 2014
Bauhaus Universität Weimar, Nemecko príprava a organizovanie workshopu pre študentov architektúry pod názvom Perfect space workshop bol určený na výučbu analýzy mestského verejného priestoru prostredníctvom programu… 2014 2014
University of Vienna, Rakúsko spolupráca na spoločnom projekte a príprava Short Term Scientific Mission zintenzívnenie spolupráce 2012 2014
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave spolupráca pri architektonicko-historickom výskume materiálov modernej architektúry spoločný projekt APVV (2011-2014) umožnil programový materiálový prieskum vybraných pamiatok … 2011 2014
Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Česká republika študentský workshop preverenie výsledkov výskumnej činnosti v procese architektonického navrhovania 2011 2014
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK spolupráca na riešení projektu APVV-0177-10 spoločný projekt 2011 2014
Fakulta architektúry STU spoločná organizácia a obsahová príprava doktorandského štúdia, príprava spoločnej prezentácie výskumu doktorandov prostredníctvom každoročného Semináru doktorandov predpokladá sa zvýšenie kvality doktorandského štúdia 2010 2014
Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze, Česká republika spolupráca pri obsahovej príprave doktorandského štúdia, príprava spoločnej prezentácie výskumu doktorandov prostredníctvom každoročného Seminára doktorandov predpokladá sa zvýšenie kvality doktorandského štúdia 2010 2014
Vysoké učení technické, Brno spolupráca pri príprave spoločnej prezentácie výskumu doktorandov prostredníctvom každoročného Seminára doktorandov predpokladá sa zvýšenie kvality doktorandského štúdia 2010 2014
Fakulta architektúry, Technická univerzita v Liberci, Česká republika koncepcia a vedenie ateliérových zadaní preverenie výsledkov výskumnej činnosti v procese architektonického navrhovania 2010 2014
Vysoké učení technické, Brno spolupráca pri príprave spoločnej prezentácie výskumu doktorandov prostredníctvom každoročného Semináru doktorandov predpokladá sa zvýšenie kvality doktorandského štúdia 2010 2014
University of West Hungary, Maďarsko spolupráca na príprave spoločného projektu príprava spoločného projektu 2015 2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Rada pre obnovu národnej kultúrnej pamiatky SPU v Nitre konzultácie pri príprave projektu pamiatkovej obnovy areálu, koncepcia spolupráce pri výskume a… 2015 2016