Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Vedecká rada Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie: Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45 (ďalej len „organizácia“)

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 4

Zoznam predkladaných dokladov:
– Prihláška podpísaná kandidátom
– Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v. v. i.
– Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Lehota na predloženie kandidatúry: 25. júna 2018, 1200, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie.

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne alebo poštou na sekretariát organizácie, Dúbravská 9, PLV, 5. posch. č. dverí: 505. Prezentáciu – predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať zároveň aj v pdf forme elektronicky na adresu predsedu Vedeckej rady organizácie (Miroslav.Kocifaj@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 9. júla 2018 v zasadačke organizácie na prízemí č.dverí 921, pohovor sa začína od 10:00 hod.. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.
 
V Bratislave 7. júna 2018                                        

SAV – vzorový volebny poriadok na clenov SR v.v.i.
Zoznam kandidátov do správnej rady v.v.i.
Menoslov oprávnených voličov