Zákazky s nízkou hodnotou

Štvrťročné súhrnné správy o zákazkach s nízkou hodnotou.
V zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov.

Zoznam do 30.6.2013