Publications

Sumary with citations:

Palou, Martin-Tchingnabé

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • BOHÁČ, Martin – KUBÁTOVÁ, Dana – KOTLÁNOVÁ, Michaela Krejčí – KHONGOVÁ, Ingrid – ZEZULOVÁ, Anežka – NOVOTNÝ, Radoslav – PALOU, Martin T. – STANĚK, Theodor – VŠIANSKÝ, Dalibor. The role of Li2O, MgO and CuO on SO3 activated clinkers. In Cement and Concrete Research, 2022, vol. 152, art. no. 106672. (2021: 11.958 – IF, Q1 – JCR, 5.408 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0008-8846. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106672 Typ: ADCA
  • COMPEĽOVÁ, Kristína – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři – PALOU, Martin T. Karbonatizácia zmesových cementových spojív s prídavkom kremičitého úletu a metakaolínu. In Kvalita cementu 2022 : XV. ročník odborného semináře Výskumného ústavu stavebních hmot, 13. – 14. 6. 2022, Mikulov. Lektorovali: René Čechmánek, Martin Nejedlík. – Výzkumný ústav stavebních hmot, 2022, s. 29-35. ISBN 978-80-87397-37-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFC
  • ČEPČIANSKA, Jana – PODHORSKÁ, Janette – PALOU, Martin T. Vplyv cementových prímesí na vybrané vlastnosti vysokopevnostných samozhutniteľných betónov. In Kvalita cementu 2022 : XV. ročník odborného semináře Výskumného ústavu stavebních hmot, 13. – 14. 6. 2022, Mikulov. Lektorovali: René Čechmánek, Martin Nejedlík. – Výzkumný ústav stavebních hmot, 2022, s. 47-53. ISBN 978-80-87397-37-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFC
  • KUZIELOVÁ, Eva – SLANÝ, Michal – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři – ŠILER, Pavel – PALOU, Martin T. Thermal stability of the phases developed at high-pressure hydrothermal curing of class G cement with different pozzolanic and latent hydraulic additives. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol. 147, no. 18, p. 9891-9902. (2021: 4.755 – IF, Q1 – JCR, 0.639 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11254-2 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: ADCA
  • KUZIELOVÁ, Eva – TATARKO, Miroslav – SLANÝ, Michal – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři – NOVOTNÝ, Radoslav – PALOU, Martin T. Influence of geothermal water and increased temperature on early and middle stages of hydration of multicomponent cement systems. In CEEC-PCMS1. 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 26-30 July 2022, Split, Croatia : book of abstracts. – Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2022, p. 131. ISBN 978-606-11-8164-3. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty) Typ: AFG
  • PALOU, Martin T. – NOVOTNÝ, Radoslav – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – ČEPČIANSKA, Jana – PODHORSKÁ, Janette. The influence of supplementary cementitious materials on the hydration of Dyckerhoff G-Oil cement. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol. 147, no. 18, p. 9935-9948. (2021: 4.755 – IF, Q1 – JCR, 0.639 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11444-y (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí) Typ: ADCA
  • PODHORSKÁ, Janette – PALOU, Martin T. Návrh zloženia ťažkého betónu vo funkcii biologického tienenia pomocou jadrových elementárnych analytických techník = Design of Heavyweigth Concrete Used in Radiation Protection by Nuclear Elemental Analytical Techniques. In Juniorstav 2022 : sborníku příspěvků, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. – Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022, s. 489-496. ISBN 978-80-86433-76-9. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. Juniorstav 2022 : odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí) Typ: AFC
  • PODHORSKÁ, Janette – PALOU, Martin T. – NOVOTNÝ, Radoslav. Vplyv zmrašťovania na vybrané fyzikálne vlastnosti ťažkého betónu = Influence of shrinkage on selected physical properties of heavyweight concrete. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : 31st Annual PhD Student Conference, October 13th 2021, Bratislava [elektronický zdroj]. – Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2021, s. 76-82. ISBN 978-80-227-5150-6. Názov z obrazovky (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFD
  • SLANÝ, Michal – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – MATEJDES, Marián – PALOU, Martin T. Metabentonite and metakaolin-based geopolymers: relation between kind of clay mineral, calcination temperature, and concentration of alkaline activator. In CEEC-PCMS1. 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 26-30 July 2022, Split, Croatia : book of abstracts. – Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2022, p. 76. ISBN 978-606-11-8164-3. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFG